Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

14/01/2021 - OCCUPATIONAL THERAPY SERVICE IN GWYNEDD SOCIAL SERVICES ref: 694    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Gofal

Gwnaed yn y cyfarfod: 14/01/2021 - Pwyllgor Craffu Gofal

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 14/01/2021

Effective from: 14/01/2021

Penderfyniad:

Derbyniwyd cynnwys yr adroddiad a diolchwyd i’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aled Davies, Mari W Jones a Matthew Hawes a’r tim am eu gwaith caled iawn. Cytunwyd i gadw golwg ar effaith Covid-19 ar y galw am y gwasanaeth therapi galwedigaethol ac effaith hynny ar y gwasanaeth.

 


12/01/2021 - ADNABOD YR OPSIWN FFAFRIEDIG AR GYFER DYFODOL AMGUEDDFA LLOYD GEORGE ref: 693    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/01/2021 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/01/2021

Effective from: 12/01/2021

Penderfyniad:

Gofyn i Gabinet Cyngor Gwynedd i wneud cyfraniad un tro am gostau blwyddyn yr Amgueddfa er mwyn prynu amser i Ymddiriedolaeth Elusen Amgueddfa Lloyd George i edrych ar y newidiadau all eu gwneud er mwyn i’r Amgueddfa fod yn hyfyw i’r dyfodol.

 

I’r Adran Economi a Chymuned adrodd yn ôl i’r Cabinet yn eitsedd fel Ymddiriedolwr yn fuan er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r bwriad ar gyfer gwireddu’r cynllun i roddi’r elusen ar droed mwy masnachol fel yr argymhellwyd eisoes gan yr adroddiadau ymgynghorwyr a dderbyniwyd.

 

Gofyn i’r adran a’r Gwasaneth Cyfreithiol adolygu trefniadau’r Elusen er mwyn sicrhau bod materion yr ymddiriedolaeth yn hollol glir ac ar wahân i faterion y Cyngor.

 

 


11/01/2021 - Application No C20/0538/03/LL - Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DW ref: 692    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 11/01/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 11/01/2021

Effective from: 11/01/2021

Penderfyniad:

Dirprwyo’r hawl  Bennaeth Cynorthwyol Adran yr Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r ymgeisydd gwblhau cytundeb o dan Adran 106 er mwyn trosglwyddo’r unedau i gymdeithas dai ac i’r amodau canlynol:

 

1.            5 mlynedd.

2.            Yn unol â’r cynlluniau.

3.            Llechi fel deunydd toi

4.            Samplau o’r deunyddiau a’r lliwiau ar gyfer yr adeiladau i’w cytuno gyda’r ACLL.

5.            Amodau Priffyrdd ar gyfer parcio/mynedfa.

6.            Tirlunio meddal a chaled.

7.            Cyfyngu ar oriau gweithio i 08:00 - 18:00 yn yr wythnos, 08:00 - 12:00 ar ddydd Sadwrn a dim o gwbl yn ystod y Sul a Gwyliau Banc.

8.            Cytuno manylion parthed enw Cymraeg ar gyfer y datblygiad ynghyd ac arwyddion sy’n hysbysu ac yn hyrwyddo’r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle.

9.            Tynnu hawliau datblygu cyffredinol yr holl unedau.

10.          Cyflwyno Datganiad Dull Adeiladu gan gynnwys gwaith dymchwel a threfniadau gwaith yn ystod adeiladu i’w gytuno gyda’r ACLL.

11.          Sicrhau / cytuno ar gynllun tai fforddiadwy (safonol)

 

Nodyn:

SUDS

Dwr Cymru


11/01/2021 - Application No C20/0804/25/LL - 8, Llys Castan Ffordd Y Parc, Parc Menai, Bangor, Gwynedd ref: 691    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 11/01/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 11/01/2021

Effective from: 11/01/2021

Penderfyniad:

Caniatáu yn groes i’r argymhelliad

 

Amodau:

 

1.            dechrau’r datblygiad o fewn 5 mlynedd

2.            cario’r datblygiad allan yn unol gyda’r cynlluniau a gyflwynwyd

3.            amod i sicrhau fod defnydd yr adeilad yn mynd yn ol i’w ddefnydd gwreiddiol os daw defnydd y ddeintyddfa i ben yn y dyfodol.

 


11/01/2021 - Application No C20/0018/13/LL - Land Near Llain Y Pebyll, Bethesda, LL57 3NQ ref: 690    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 11/01/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 11/01/2021

Effective from: 11/01/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i Bennaeth Cynorthwyol Adran Amgylchedd i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i'r amodau isod:-

 

1.            5 mlynedd.

2.            Yn unol â’r cynlluniau.

3.            Llechi naturiol i’r toeau.

4.            Cytuno gydag edrychiadau allanol y tai gan gynnwys y paneli solar.

5.            Tynnu hawliau datblygiadau a ganiateir o’r anheddau preswyl.

6.            Amodau Priffyrdd yn ymwneud a darparu llecynnau parcio, ffordd y stad a llwybrau troed cysylltiedig.

7.            Cyflwyno rhaglen o waith archeolegol i’w gytuno gyda’r ACLL cyn i unrhyw waith ddechrau ar y safle.

8.            Rhaid cyflwyno adroddiad manwl ar y gwaith archeolegol, yn unol ag amod 7 i'w gytuno yn ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol o fewn 6 mis o gwblhau’r gwaith archeolegol.

9.            Amodau’r Uned Bioamrywiaeth yn ymwneud  a dim llystyfiant, coed na llwyni i’w clirio yn ystod y tymor nythu (1 Mawrth i 31 Awst); cyn i unrhyw waith ddechrau dylid cyflwyno cynllun i’w gymeradwyo gan yr ACLL i sicrhau na fydd ymlusgiaid yn cael eu niweidio yn ystod y gwaith adeiladu a bydd rhaid i’r cynllun hwn gael ei weithredu i lwyr foddhad yr ACLL; cyn i unrhyw waith ddechrau dylid cyflwyno Cynllun gwelliannau a Lliniaru Bioamrywiaeth i’w gytuno gyda’r ACLL a cyn i unrhyw waith ddechrau ar y safle rhaid cyflwyno Cynllun Difa Planhigion Ymledol Di-Cynhenid i’w gytuno gyda’r ACLL.

10.          Amod cydymffurfio gyda mesurau lliniaru o fewn y ddogfen Adroddiad Gwerthuso Ecolegol Rhagarweiniol.

11.          Amod cydymffurfio ac argymhellion a mesurau lliniaru sydd wedi eu cynnwys yn yr   Adroddiad Coed.

12.          Amod Uned Gwarchod y Cyhoedd parthed ymgymryd ag archwiliad halogiad safle.

13.          Amodau Llywodraeth Cymru parthed lleiniau gwelededd, draenio ac ail-wynebu’r pafin ger y safle.

14.          Sicrhau/cytuno  gyda chynllun tai fforddiadwy

15.          bod yr unedau yn fforddiadwy ar gyfer trigolion 55+ mewn oed

 

 

Nodiadau

 

  1. NODYN: Cyfarwyddir yr ymgeisydd i arwyddo Cytundeb o dan Adran 38, Deddf Priffyrdd, 1980 gyda'r Cyngor os yw'n bwriadu i'r estyniad i ffordd Llain y Pebyll gael ei fabwysiadu.

 

  1. NODYN:  Tynnir sylw'r ymgeisydd i lythyr Dwr Cymru ddyddiedig 11.02.20 a'r angen i sicrhau bod y datblygiad yn cydymffurfio â'r cyngor a gynhwysir ynddo.

 

  1.  NODYN: Tynnir sylw'r ymgeisydd i lythyr Wales and West Utilities dyddiedig 14.02.20 a'r angen i sicrhau bod y datblygiad yn cydymffurfio â'r cyngor a gynhwysir ynddo.

 

  1. NODYN: Tynnir sylw’r ymgeisydd o’r angen i gyflwyno system ddŵr cynaliadwy i’w gytuno gydag Uned Dwr ac Amgylchedd y Cyngor.

 


11/01/2021 - Cais Rhif C20/0811/14/LL - Llanw, 6 Lôn Sydney, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1ET ref: 689    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 11/01/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 11/01/2021

Effective from: 11/01/2021

Penderfyniad:

Caniatáu y cais

 

Amodau:

 

1.            Unol a’r cynlluniau

 

Nodyn Dwr Cymru