Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

30/03/2021 - TREFNIADAU CWYNION A GWELLA GWASANAETH Y CYNGOR ref: 822    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/03/2021 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 30/03/2021

Effective from: 30/03/2021

Penderfyniad:

     I.        Mabwysiadwyd trefn gwynion newydd i'r Cyngor yn unol ag Atodiad 1.

    II.        Dynodwyd Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol fel y Swyddog Cyfrifol.

  III.        Derbyniwyd yr adroddiadau blynyddol a Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon

 


30/03/2021 - GWYNEDD SUSTAINABLE VISITOR ECONOMY PRINCIPLES ref: 823    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/03/2021 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 30/03/2021

Effective from: 30/03/2021

Penderfyniad:

Cytunwyd ar Egwyddorion Economi Cynaliadwy Gwynedd ar sail drafft er mwyn cychwyn ar y broses ymgynghori gyda trigolion a busnesau Gwynedd.

 

Cytunwyd i barhau trafodaethau ar strwythur i weithredu'r egwyddorion i'r dyfodol gyda Pharc Cenedlaethol Eryri ac unrhyw bartner perthnasol arall.

 


26/03/2021 - NORTH WALES GROWTH DEAL - PROCUREMENT PRINCIPLES ref: 828    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 26/03/2021 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/03/2021

Effective from: 26/03/2021

Penderfyniad:

1.  Mabwysiadu'r egwyddorion caffael arfaethedig ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru.

2.  Nodi y bydd gofyn i arianwyr y prosiectau ddangos sut y byddant yn cyflawni yn erbyn yr egwyddorion hyn fel rhan o achos busnes y prosiectau.


26/03/2021 - COMMERCIAL PRINCIPLES FOR THE NORTH WALES GROWTH DEAL ref: 827    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 26/03/2021 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/03/2021

Effective from: 26/03/2021

Penderfyniad:

1.  Cytuno ar yr Egwyddorion Masnachol fel y nodir yn adran 5 yr adroddiad.

2.  Nodi y bydd y sail resymegol ar gyfer mabwysiadu safbwynt masnachol penodol wedi'i nodi'n glir law yn llaw ag achosion busnes y prosiectau er mwyn i'r Bwrdd eu hystyried.

 


26/03/2021 - DRAFT NORTH WALES ENERGY STRATEGY ref: 826    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 26/03/2021 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/03/2021

Effective from: 26/03/2021

Penderfyniad:

1.  Cadarnhau Strategaeth Ynni Gogledd Cymru ar ffurf drafft, a chadarnhau cefnogaeth y Bwrdd i ddechrau ar y gwaith paratoadol ar gyfer y cynllun gweithredu.

2.  Cytuno i dderbyn adroddiad pellach ar y cynllun gweithredu drafft.

 


26/03/2021 - POSITION STATEMENT ON CLIMATE AND ECOLOGICAL CHANGE ref: 825    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 26/03/2021 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/03/2021

Effective from: 26/03/2021

Penderfyniad:

1.  Mabwysiadu'r datganiad sefyllfa arfaethedig yn adran 5.1 o’r adroddiad ar sut y bydd prosiectau'r Cynllun Twf yn cyflawni yn erbyn dyheadau rhanbarthol a dyheadau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar newid hinsawdd ac ecolegol, gyda’r addasiadau a ganlyn:-

·         Diwygio’r ail bwynt bwled i ddarllen “cyflawni o leiaf 40% yn llai o garbon corfforedig”.

·         Diwygio’r trydydd pwynt bwled i ddarllen “cyflawni o leiaf 10% o fudd net ar gyfer bioamrywiaeth”.

·         Dileu’r frawddeg ddiwethaf, sef “Bydd y Swyddfa Rheoli Portffolio yn gweithio gydag arianwyr prosiectau i gyflawni’r datrysiad fforddiadwy gorau ar gyfer pob prosiect”.

2.  Nodi y bydd gofyn i holl brosiectau'r Cynllun Twf amlinellu i ba raddau y byddant yn cyflawni yn erbyn y datganiad sefyllfa ac unrhyw fesurau lliniaru perthnasol fel rhan o broses gymeradwyo'r achos busnes.

3.  Dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Portffolio bennu'r modd gweithredu a mesur priodol ar draws y portffolio a nodi y bydd angen comisiynu arbenigedd allanol i gefnogi'r Swyddfa Rheoli Portffolio.

 


26/03/2021 - CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF 2021/22 ref: 824    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwnaed yn y cyfarfod: 26/03/2021 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/03/2021

Effective from: 26/03/2021

Penderfyniad:

1.   Cymeradwyo Cyllideb Refeniw 2021/22 fel y'i cyflwynir yn Atodiad 1 i’r adroddiad. Mae hyn yn cynnwys trosglwyddiadau unwaith ac am byth o £415,000 yn y gyllideb refeniw i'w hariannu o'r gronfa wrth gefn a glustnodir.

2.  Cymeradwyo Cyllideb Gyfalaf 2021/22 hyd 2025/26 fel y'i cyflwynir yn Atodiad 2.

3.  Cyllido'r Adolygiadau Porth (Sicrwydd) ar gyfer y prosiectau sydd dan arweiniad y Bwrdd Uchelgais ac Arianwyr y Prosiectau.

4.  Gofyn yn ffurfiol i bob un o'r chwe awdurdod lleol gydweithredu wrth ddefnyddio eu hyblygrwydd ariannu i ryddhau cyllid refeniw i'r Bwrdd Uchelgais. Golyga hyn gyfnewid y cyllid sydd wedi'i ddynodi i'r Cynllun Twf yn erbyn prosiectau cyfalaf eraill o fewn eu rhaglenni cyfalaf a sicrhau bod cyllid refeniw o werth cyfartal ar gael i'r Cynllun Twf i ariannu eu heitemau math refeniw.

5.  Gofyn i'r Swyddfa Rheoli Portffolio adolygu costau'r prosiectau yn ystod y flwyddyn wrth i ragor o wybodaeth ddod i law, ymhellach i'r costau nas ragwelwyd sydd bellach wedi'u hadnabod yn y gyllideb refeniw. Bydd yr adolygiad hwn yn ystyried yr opsiwn o ariannu rhan o'r gwariant hwn o gyllideb gyfalaf y prosiect unigol.