Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

05/11/2019 - NATIONAL DEVELOPMENT FRAMEWORK CONSULTATION ref: 395    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/11/2019 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 05/11/2019

Effective from: 05/11/2019

Penderfyniad:

Penderfynwyd i:

¾    Gymeradwyo’r ymateb drafft i ymgynghoriad Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

¾    Roi’r hawl i’r Pennaeth Cynorthwyol mewn ymgynghoriad a’r Aelod Cabinet i ymgymryd ag unrhyw newidiadau sydd yn deillio o drafodaethau’r Cabinet gan gynnwys newidiadau golygyddol a gweinyddol

¾    Rhoi’r hawl i’r Pennaeth Cynorthwyol mewn ymgynghoriad a’r Aelod Cabinet i lunio blaen-lythyr i amlygu prif bwyntiau’r Cabinet a’i gyflwyno gyda’r ymateb erbyn 15 Tachwedd 2019.

 


05/11/2019 - GWYNEDD COUNCIL STAFF TRAVEL SAVINGS ref: 394    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/11/2019 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 05/11/2019

Effective from: 05/11/2019

Penderfyniad:

Cytunwyd i fabwysiadu’r cynllun teithio amgen i staff, a chwtogi cyllidebau adrannol fel a ganlyn i adlewyrchu lefel cytunedig yr arbedion perthnasol (cyfanswm £117,998) –

 

Addysg   £9,775

Amgylchedd   £8,772

Cefnogaeth Gorfforaethol   £7,064

Cyllid   £2,379

Economi a Chymuned   £6,526

Oedolion   £33,183

Plant   £31,463

Priffyrdd a Bwrdeistrefol   £3,463

Tîm Arweinyddiaeth   £1,159

Ymgynghoriaeth   £13,130

Tai ac Eiddo   £1,084

 


05/11/2019 - YSGOL LLANAELHAEARN ref: 393    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/11/2019 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 05/11/2019

Effective from: 05/11/2019

Penderfyniad:

 

Cytunwyd i gychwyn cyfnod o ymgynghori statudol yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ar y cynnig arfaethedig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a darparu lle i ddisgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffor, ar y 1af Medi 2020.