Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Annes Siôn  01286 679490

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD CHWE MIS CWYNION A GWELLA GWASANAETH pdf eicon PDF 582 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad.

 

6.

CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL DRAFFT: SAFLE TREFTADAETH Y BYD TIRWEDD LLECHI GOGLEDD-ORLLEWIN CYMRU pdf eicon PDF 100 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Griffith

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd y Canllaw Cynllunio Atodol drafft: Tirwedd Llechi Gogledd-Orllewin Cymru ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus a dirprwywyd yr hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran Amgylchedd i wneud unrhyw addasiadau ansylweddol y galli fod yn ofynnol i CCA drafft.

 

7.

CYLLIDEB REFENIW 2021/22 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST 2021 pdf eicon PDF 96 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd Awst 2021 o’r Gyllideb Refeniw, ac ystyried y sefyllfa ariannol ddiweddaraf parthed cyllidebau pob adran /

gwasanaeth.

 

Nodwyd fod effaith ariannol Covid yn parhau yn 2021/22, sydd yn gyfuniad o gostau

ychwanegol, colledion incwm a llithriad yn y rhaglen arbedion, gan fod y Cyngor

wedi rhoi blaenoriaeth i ddiogelu iechyd a bywydau pobl Gwynedd mewn

ymateb i’r argyfwng.

 

Nodwyd fod cyfundrefn cymorth Covid Llywodraeth Cymru drwy gronfa caledi yn

parhau, ond nad yw’n cyfarch gorwariant oherwydd llithriad yn y rhaglen

arbedion.

 

Nodwyd fod gorwariant sylweddol gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant a’r

Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol eleni, tra fod gwelliant nodedig yn rhagolygon yr

Adran Plant a Theuluoedd.

 

Cymeradwywyd yr argymhellion a’r trosglwyddiadau ariannol canlynol (sydd wedi’u

egluro yn Atodiad 2).

• Ar gyllidebau Corfforaethol, fod:

¾    Tanwariant o (£285k) yn ymwneud â chostau cyfalaf yn cael ei neilltuo i gronfa ariannu'r rhaglen gyfalaf.

¾    Tanwariant net o (£1,957k) ar gyllidebau Corfforaethol yn mynd i Gronfa  Cefnogi’r Strategaeth Ariannol i gynorthwyo i wynebu’r heriau ariannol  sydd yn wynebu’r Cyngor yn arbennig felly o ganlyniad i’r argyfwng Covid.

 

8.

RHAGLEN GYFALAF 2021/22 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST 2021 pdf eicon PDF 216 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd Awst (sefyllfa 31 Awst 2021) o’r

rhaglen gyfalaf.

 

Cymeradwywyd yr ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef:

·         defnydd o amryw ffynonellau i ariannu gwir lithriadau gwerth cyfanswm o £25,837,000 o 2020/21,

·         cynnydd o £61,000 mewn defnydd o fenthyca,

·         cynnydd o £9,959,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau,

·         cynnydd o £69,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf,

·         cynnydd o £1,482,000 mewn defnydd o gyfraniadau refeniw,

·         cynnydd o £21,000 mewn defnydd o’r gronfa gyfalaf, a

·         cynnydd o £807,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill.

 

9.

TROSOLWG ARBEDION 2021/22 pdf eicon PDF 191 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd y wybodaeth yn yr adroddiad a nodi’r cynnydd tuag at wireddu cynlluniau

arbedion 2021/22, 2020/21 a blynyddoedd blaenorol.

 

Cytunwyd i gynnal adolygiadau ar y cynlluniau arbedion sydd heb eu gwireddu ynghyd a chynlluniau y flwyddyn nesaf i sicrhau fod modd eu cyflawni neu os oes angen chwilio am gynlluniau amgen.

 

 Nodwyd bod effaith Covid19 wedi cyfrannu at lithriad yn y rhaglen arbedion, gan fod y Cyngor wedi rhoi blaenoriaeth i ddiogelu iechyd a bywydau pobl Gwynedd mewn

ymateb i’r argyfwng, a hynny wedi golygu na fu modd parhau efo’r trefniadau herio

perfformiad ac arbedion dros gyfnod yr argyfwng.

 

10.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS YR ADRAN ECONOMI A CHYMUNED pdf eicon PDF 338 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Thomas

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd a nodwyd y wybodaeth yn yr adroddiad.

 

11.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS YR ADRAN CEFNOGAETH GORFFORAETHOL pdf eicon PDF 427 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd a nodwyd y wybodaeth yn yr adroddiad, a chefnogi’r cynllun arbediad amgen.