Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 348 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 6ed o Fedi 2021 fel rhai cywir  

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.1

Cais Rhif C19/1215/40/EIA Parc Gwyliau Hafan y Mor, Pwllheli, LL53 6HX pdf eicon PDF 745 KB

Prif gynllun arfaethedig yn cynnwys dymchwel 56 o fflatiau, creu lleiniau newydd ar gyfer lleoli carafanau statig, llety tîm newydd, caffi traeth newydd gan gynnwys teras a man chwarae, amddiffynfeydd arfordirol newydd, adlinio ychydig ar Lwybr Arfordir Cymru Gyfan yn ogystal â thirlunio cysylltiedig, gwaith draenio, mynediad ac isadeiledd (cynlluniau diwygiedig)

AELOD LLEOL: Cynghorydd Peter Read

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gohirio’r penderfyniad er mwyn cynnal ymweliad safle (yn ddarostyngedig i gynnal asesiad risg fyddai’n ystyried priodoldeb a mesurau diogelwch yng nghyd-destun canllawiau covid 19)

 

5.2

Cais Rhif C21/0106/40/LL Fferm Llwyndyrys, Llwyndyrys, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6RH pdf eicon PDF 454 KB

Newid defnydd tir ar gyfer gosod 10 pod gwyliau ynghyd a newidiadau i fynedfa bresennol, creu llecynnau pasio, creu ffordd fynediad mewnol a thirlunio

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Peter Read

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gohirio, yn dilyn cais gan yr asiant i gynnal trafodaethau pellach

 

5.3

Cais Rhif C21/0647/17/DT 1 Tai Trallwyn, Cilgwyn, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7SB pdf eicon PDF 302 KB

Cais i adeiladau Sied a Swyddfa at flaen tŷ annedd

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Dilwyn Lloyd

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu

 

1.         Cychwyn o fewn 5 mlynedd.

2.         Unol gyda chynlluniau.

3.         Defnydd atodol i’r tŷ annedd.

 

5.4

Cais Rhif C21/0085/18/LL Maes Carafanau Tros Y Waen Lôn Castell, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd, LL57 4EF pdf eicon PDF 343 KB

Ail-ddylunio lleiniau carafanau teithiol presennol, creu 5 llain carafán teithiol ychwanegol a lleoli 8 carafán statig i ddisodli lleiniau carafanau teithiol presennol

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Elwyn Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais.

  1. 5 mlynedd.
  2. Yn unol â’r cynlluniau/dogfennau.
  3. Tymor gwyliau parthed y 5 carafán deithiol ychwanegol - 1af Mawrth - 31ain Hydref.
  4. Cynllun tirlunio.
  5. Mesurau lliniaru o fewn yr Asesiad Ecolegol Rhagarweiniol.
  6. Amod cyfyngu deiliadaeth yr unedau statig a teithiol i ddefnydd gwyliau yn unig.
  7. Cyfyngu ar niferoedd unedau statig i 8 (gan eithrio llety’r rheolwr/staff) a’r unedau teithiol i 50.
  8. Dim storio carafanau teithiol oni bai bod caniatâd yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi ei dderbyn.
  9. Dim torri coed.