Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  E-bost: NatalieLloydJones@Gwynedd.Llyw.Cymru

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sydd yn fater o frys yn nhyb y cadeirydd er mwyn eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 377 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig fod cofnodion y cyfarfod diwethaf o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 29 Mehefin, 2021 yn cael eu harwyddo fel rhai cywir.

5.

FFRAMWAITH CYFARFODYDD pdf eicon PDF 572 KB

Cyflwyno Fframwaith Gweithredu Pwyllgorau drafft er mwyn ei argymell i’r Cyngor llawn ei fabwysiadu

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r Fframwaith Pwyllgorau i’w gyflwyno gerbron y Cyngor Llawn ym mis Rhagfyr.

 

6.

ETHOLIADAU MAI 2022 pdf eicon PDF 252 KB

Cyflwyno diweddariad ar y gwaith paratoi ar gyfer Etholiad Llywodraeth Leol, Mai 2022 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad.

b)    Sefydlu Is-grŵp Etholiadau gyda 5 aelod o’r Pwyllgor.

 

7.

DATGANIAD AMRYWIAETH CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 464 KB

Cyflwyno Rhaglen waith ddrafft yn amlinellu’r camau er mwyn gwireddu Datganiad Amrywiaeth Cyngor Gwynedd, a’i argymell i’w fabwysiadu gan y Cyngor Llawn

Penderfyniad:

To accept the report and support the Diversity Statement and recommend it to the Full Council meeting on 2 December, 2021.

 

8.

ADRODDIAD DDRAFFT PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL pdf eicon PDF 630 KB

I dderbyn sylwadau Aelodau ar yr adroddiad ddrafft.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

 

9.

HOLIADUR BODLONRWYDD AELODAU pdf eicon PDF 240 KB

Rhannu ymatebion dderbyniwyd i'r Holiadur am Fodlonrwydd Aelodau i’r m Gwasanaethau Democratiaeth.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.