Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Y Ganolfan, Porthmadog, Gwynedd. LL49 9LU. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Adams  01286 679020

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Cofnod:

Y Cynghorydd Mandy Williams-Davies (Aelod Cabinet – Economi), David Eastwood (Cynrychiolydd Buddiannau Harbwr) a David McLean (Cynrychiolydd Buddiannau Perchnogion Tir).

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

3.

MATERION BRYS

Ystyried unrhyw fater arall sydd yn teilyngu sylw brys ym marn y Cadeirydd.

Cofnod:

Nododd Cynrychiolydd Buddiannau Hamdden bod Clwb Hwylio Porthmadog wedi cysylltu  gyda’r cwmni a osododd pontwns yn yr Harbwr yng nghyswllt gosod pontwns ar wal yr Harbwr. Byddai’r cynllun yn cynnwys cyfleuster i alluogi’r anabl i’w defnyddio. Roedd y Clwb Hwylio cyn cychwyn y cyfarfod wedi derbyn dyfynbris ar gyfer y gwaith ac y byddent yn cysylltu efo’r Gwasanaeth Morwrol gyda mwy o fanylion.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, nodwyd:

·         Cefnogaeth i’r egwyddor.

·         Yr angen i dderbyn caniatâd cynllunio a chaniatâd gan CADW ac eraill cyn mynd ymlaen efo’r gwaith.

·         Yr angen i gymryd i ystyriaeth yr effaith weledol.

·         Y byddai’r bwriad yn golygu colli angorfeydd felly bod angen pwyso a mesur yr effaith ariannol yng nghyswllt incwm yr Harbwr a chostau rheoli/cynnal a chadw.

·         Effaith y llif.

·         Yr angen i ystyried defnyddwyr eraill yr Harbwr.

·         Anogir y Clwb Hwylio i ymgynghori’n lleol gan gynnwys y Cyngor Tref.

 

PENDERFYNWYD:

(i)     Nodi cefnogaeth i’r egwyddor;

(ii)    Cynnal cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Ymgynghorol pe derbynnir mwy o fanylion cyn dyddiad y cyfarfod nesaf.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 129 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 14 Hydref 2015, fel rhai cywir.

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod y Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 14 Hydref, 2015, fel rhai cywir.

 

Nododd Cynrychiolydd Buddiannau Hamdden bod golau ar bontŵn Madog Yacht Club yn weithredol.

 

5.

ADRODDIAD Y GWASANAETH MORWROL pdf eicon PDF 207 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Tywysodd y Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig yr aelodau drwy’r adroddiad, gan dynnu sylw at y prif bwyntiau canlynol:

·         Ni dderbyniwyd sylwadau o ran y Cod Diogelwch Morwrol yn y cyfnod ers y cyfarfod diwethaf

·         Rhagwelir y bydd archwiliwr o adran polisi Asiantaeth Gwylwyr y Glannau yn ymweld â’r Cyngor yn ystod yr Hydref er archwilio’r Cod cyfredol ac i gynghori ar unrhyw welliannau.

·         Y gwaredwyd llongddrylliad a oedd yn achosi perygl a chymerwyd camau i waredu cwch wedi ei leoli ar Gei Balast gan roi rhybudd terfynol i’r perchennog.

·         Bod y cwch ar y llithrfa lle'r oedd unigolyn yn trigo arni wedi ei symud mewn ymateb i bryderon.

·         Bod 6 rhybudd i forwyr mewn grym gan fod rhai o’r cymhorthion mordwyo oddi ar eu safle ac nad oedd wedi bod yn bosib i’w gosod yn ôl ar eu lleoliad cywir hyd yn hyn oherwydd y tywydd anffafriol. Gobeithir cwblhau’r gwaith o’u lleoli yn y bythefnos nesaf.  

·         Bod Cwch y Dwyfor yn cael ei chynnal a chadw gan gwmni Partington Marine ym Mhwllheli ar hyn o bryd gyda gwaith anorfod yn mynd rhagddo.

·         Cynhaliwyd archwiliad gan Awdurdod Goleudai Tŷ’r Drindod ar 24 Chwefror 2016. Roedd yr adroddiad yn tynnu sylw at ddiffyg y gwasanaeth i gydymffurfio â gofynionPanar’ ac yn tynnu sylw fod angen caniatâd Tŷ’r Drindod cyn newid lleoliad cymhorthyddion mordwyo. Nodwyd nad oedd yn ymarferol bosib bob tro i dderbyn caniatâd ymlaen llaw.

·         Bod gwaith cynnal a chadw angorfeydd wedi ei gwblhau heddiw a byddai’r buddsoddiad o fudd mawr i’r Harbwr.

·         Y derbyniwyd 97 o geisiadau am angorfeydd blynyddol gyda 92 gan unigolion a oedd yn dychwelyd.

·         Y buddsoddwyd mewn system Teledu Cylch Cyfyng (TCC) newydd o safon a fyddai’n arf o ran trosedd ac anrhefn.

·         Y sefyllfa gyllidebol hyd at ddiwedd Chwefror 2016, gan nodi bod yr incwm a dderbynnir o ran ffioedd maes parcio’r Harbwr yn gymorth mawr i sicrhau cyllideb a oedd yn gyffredinol gytbwys ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

·         Bod ffioedd blwyddyn ariannol 2016-17 wedi cynyddu 1% ac fe unionwyd taliad cofrestru badau dŵr o ran ceisiadau trwy’r post a cheisiadau a wnaed yn Swyddfa’r Harbwr.

·         Bod cyfnod secondiad yr Harbwr Feistr wedi ei ymestyn tan ddiwedd Medi 2016 gyda chynllun datblygu mewn lle o ran cyrraedd gofynion y swydd.

·         Ymgynghoriad Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Arfaethedig ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig Arfaethedig, nodwyd y dylai’r mudiadau,pe dymunent, gyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad yn uniongyrchol.

 

Gwnaed cais am farn yr aelodau o ran ail-leoli’r Fairway buoy, nodwyd bod Tŷ’r Drindod yn gefnogol i’r egwyddor. Nododd Cynrychiolydd Buddiannau Hamdden y gellir symud y bwi ychydig ond bod angen ystyried bod ceg yr harbwr yn symud. Nododd Cynrychiolydd Sefydliad y Bâd Achub bod y sefydliad wedi trafod y mater ac yn cynghori na ddylid ail-leoli’r bwi. Nododd Cynrychiolydd Buddiannau Masnachol bod y  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.

6.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

I nodi y cynhelir cyfarfod nesaf Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog ar 12 Hydref 2016 yn ddarostyngedig i’w gadarnhau gan y Cyngor Llawn.

Cofnod:

Nodwyd y caiff y cyfarfod nesaf ei gynnal ar 12 Hydref, 2016.