Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Rhithiol ar Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Ystyried unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 239 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 11 Hydref, 2022 fel rhai cywir.

5.

DIWEDDARIAD AR FATERION RHEOLI'R HARBWR pdf eicon PDF 197 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Swyddog Harbyrau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi a derbyn yr adroddiad.

 

6.

ETHOL SYLWEDYDDION

Ethol sylwedydd i wasanaethu ar yr isod:-

 

a) Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi

b) Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw

c) Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli

 

Penderfyniad:

Ethol y canlynol i wasanaethu fel sylwedyddion ar y pwyllgorau isod:-

 

a)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi – Y Cynghorydd Gwilym Jones

b)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abemaw – Y Cynghorydd June Jones

c)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli – Y Cynghorydd Gwilym Jones

 

7.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Nodi y cynhelir cyfarfod nesaf Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog ar 3 Hydref, 2023 (yn ddarostyngedig i’w gadarnhau gan y Cyngor Llawn.)