Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2023 /24

Penderfyniad:

Cofnod:

PENDERFYNWYD ETHOL Y CYNGHORYDD ELFED WILLIAMS YN GADEIRYDD AR GYFER 2023/24

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is gadeirydd ar gyfer 2023 /24

Penderfyniad:

ETHOL Y CYNGHORYDD GWYNFOR OWEN YN IS-GADEIRYDD AR GYFER 2023/24

 

Cofnod:

PENDERFYNWYD ETHOL Y CYNGHORYDD GWYNFOR OWEN YN IS-GADEIRYDD AR GYFER 2023/24

 

3.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Anwen Davies, Alan Jones Evans, Angela Russell

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

 

5.

MATERION BRYS

Cofnod:

Dim i’w nodi

6.

COFNODION pdf eicon PDF 98 KB

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r pwyllgor a gynhaliwyd Hydref 22ain 2022  fel rhai cywir

 

7.

COFNODION IS-BWYLLGORAU TRWYDDEDU CANOLOG pdf eicon PDF 231 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth, cofnodion yr Is Bwyllgor Trwyddedu Canolog a gynhaliwyd ar y dyddiau canlynol:

 

1.    21 Ebrill 2023

2.    10 Chwefror 2023

3.    23 Ionawr 2023

4.    23 Tachwedd 2022

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cyflwynwyd a derbyniwyd er gwybodaeth, gofnodion yr Is Bwyllgor Trwyddedu Canolog a gynhaliwyd 21 Ebrill 2023, 10 Chwefror 2023, 23 Ionawr 2023, a 23 Tachwedd 2022 fel rhai cywir.