Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd am 2017/18

 

Cofnod:

 

Penderfynwyd ethol y Cynghorydd Peter Read yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn am y cyfnod 2017 – 2018

 

Diolchwyd i’r Cynghorydd Tudor Owen  am ei waith fel Cadeirydd y Pwyllgor 2016 – 2017 ac awgrymwyd anfon cerdyn ato yn mynegi hynny.

 

2.

ETHOL IS GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd am 2017/18

 

Cofnod:

Penderfynwyd ethol y Cynghorydd Elfed Williams yn Is Gadeirydd y Pwyllgor am y cyfnod 2017 – 2018

 

 

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

 

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriad gan y Cynghorydd Jason W Parry

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

6.

COFNODION pdf eicon PDF 125 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 6.3.17 fel rhai cywir  

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r pwyllgor a gynhaliwyd ar 6ed o Fawrth 2017 fel rhai cywir.

         

 

7.

COFNODION IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU CYFFREDINOL pdf eicon PDF 280 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth, cofnodion yr Is Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinnol a gynhaliwyd ar y dyddiau canlynol:

 

a)    01.2.17

b)    17.2.17

c)    08.3.17

d)    15.3.17

e)    27.4.17

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cyflwynwyd, er gwybodaeth, gofnodion cyfarfodydd o’r Is-bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol a gynhaliwyd 1.2.17, 17.2.17, 08.3.17, 15.3.17 a 27.4.17