Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 198 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 11.12.17 fel rhai cywir   . 

 

Cofnod:

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r pwyllgor a gynhaliwyd ar 11eg o Ragfyr 2018 fel rhai cywir.

 

5.

COFNODION IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU CYFFREDINOL pdf eicon PDF 223 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth, cofnodion yr Is Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinnol a gynhaliwyd ar y dyddiau canlynol:

 

a) 12.01.2018

Cofnod:

Cyflwynwyd, er gwybodaeth, gofnodion cyfarfod o’r Is-bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol a gynhaliwyd 12.01.2018

 

6.

MANYLEB MESURYDDION CERBYDAU HACNI pdf eicon PDF 347 KB

I ystyried adroddiad Pennaeth yr Amgylchedd

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad gan Bennaeth yr Adran Amgylchedd yn gosod cefndir a diweddariad ar ddatblygiadau ym maes mesuryddion cerbydau hacni (clociau tacsi). Gofynnwyd i’r Pwyllgor gymeradwyo cynnig i newid yr amodau fel rhan o adolygiad ehangach i bolisïau ac amodau trwyddedu tacsi sydd wrthi’n cael eu hadolygu. Cyflwynwyd rhestr o’r amodau presennol ynghyd a’r amodau arfaethedig.

 

Amlygwyd mai un o’r meysydd trafod oedd cynnydd yn y defnydd o Systemau Lleoli Byd-eang (GPS) i fesur tal mewn cerbydau trwyddedig. Er bod y defnydd yma yn cael ei groesawu fel system i weithredwyr reoli ac anfon cerbydau at gwsmeriaid a chyfrif pris taith yn effeithiol, adroddwyd nad oes unrhyw system GPS ar hyn o bryd yn cydymffurfio gyda gofynion Rheoliadau Offer Mesur 2006. O ganlyniad, ni ellir eu defnyddio fel mesurydd cymeradwy. Eglurwyd mai'r bwriad oedd ychwanegu amod yn egluro statws cyfreithiol presennol systemau GPS i reoli ac anfon tacsi

 

Adroddwyd nad oedd trefniant yn ei le i gerbydau hacni yng Ngwynedd gael eu cloc tacsi wedi ei brofi yn gyfnodol. Mewn ymateb i hyn cynigiwyd amodau i berchnogion cerbydau tacsi sicrhau bod y cloc yn gweithio’n briodol; darparu tystysgrif yn cadarnhau bod y cloc o fanyldeb (specification) a gymeradwywyd;  wedi ei osod yn unol â Rheoliadau Offer Mesur (2006); wedi ei galibradu i sicrhau mai dim ond tariff cyfredol Cyngor Gwynedd sydd yn cael ei ddefnyddio. Bydd gofyn i’r perchennog ddangos y dystysgrif yn flynyddol i’r Awdurdod Trwyddedu i brofi bod y mesurydd yn gywir. I hybu’r newidiadau, y bwriad yw i’r Uned Trwyddedu sefydlu rhestr o brofwyr clociau tacsi cymeradwy i osod a chynnal y profion blynyddol.

 

Nodwyd bod angen ymgynghori gyda’r diwydiant ynglŷn â’r newidiadau i amodau trwydded cerbyd hacni. Y bwriad yw bod hyn yn cael ei wneud fel rhan o waith ymgynghori ehangach ar adolygiad polisïau trwyddedu tacsi.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:

·         Bod yr argymhelliad yn un i’w groesawu  - yn gosod cysondeb

·         Amserol fydd derbyn cyngor cyfreithiol ar faterion defnydd GPS

·         Bod y polisi yn cael ei adolygu mewn ymateb i newidiadau mewn technoleg

·         Bod mantais reolaethol i ddefnydd GPS ac felly angen sicrhau bod y ddwy drefn yn cydweithio

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â phwy fydd yn gwirio’r addasiadau i glociau tacsi, nodwyd mai cyfrifoldeb y cwmnïau fydd cydymffurfio gyda’r amodau arfaethedig. 

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â sicrhau bod gyrrwr tacsi yn ‘yrrwr diogel’ (yn dilyn digwyddiad diweddar i ddiddymu trwydded gyrrwr oherwydd defnydd cyffuriau), nodwyd mai drwy’r diwydiant, gan amlaf y bydd yr Uned Trwyddedu yn derbyn gwybodaeth. Petai pryder gan yr Uned Drwyddedu neu wybodaeth yn dod i law gan y cyhoedd am yrrwr yn  ymddwyn yn amhriodol bydd yn Uned yn gwneud cais i’r Heddlu am wybodaeth. Yn sgil newidiadau i’r Ddeddf Rheoli Data, amlygwyd nad oedd gorfodaeth bellach ar yr Heddlu i rannu gwybodaeth yn awtomatig gyda’r Uned am unigolion oedd wedi troseddu yn ddiweddar.

 

Yn dilyn yr ymateb, awgrymwyd llythyru Comisiynydd yr Heddlu yn amlygu pryderon y Pwyllgor  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.

7.

ADOLYGU POLISÏAU TACSI CYNGOR GWYNEDD

I dderbyn diweddariad ar lafar ar yr adolygiad

 

Cofnod:

Cafwyd diweddariad ar lafar gan y Rheolwr Trwyddedu ar y broses o adolygu holl bolisïau tacsis Cyngor Gwynedd gan atgoffa’r Aelodau mai'r bwriad oedd cyflwyno un polisi unedol fydd yn cynnwys penderfyniad y Pwyllgor i weithredu adrannau 165, 166 a 167 o’r Ddeddf Cydraddoldeb. Ategwyd bod yr Uned Trwyddedu wedi ymgynghori yn anffurfiol gyda’r diwydiant ac wedi derbyn rhai sylwadau. Mynegwyd mai un sylw cyffredinol oedd eu bod yn gwrthwynebu newidiadau i bolisïau yn ymwneud a cherbydau hygyrch i gadeiriau olwyn ac yn dadleu bod y sefyllfa yn annheg.

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol gan Aelodau unigol:

·         Bod addasu polisi cerbydau  sydd yn hygyrch i gadeiriau olwyn yn ymateb i ofynion y Ddeddf Llesiant

·         Rhaid i gwmnïau tacsi gyfarch yr angen

·         Awgrym i osod gweledigaeth bod pob tacsi yn gerbyd aml bwrpas i’r dyfodol

·         Awgrym bod pob Awdurdod Lleol ar draws y Gogledd yn mynegi barn fel un llais i geisio gorfodi pob tacsi i fod yn aml bwrpas i’r dyfodol

 

Cynghorodd y Cyfreithiwr, i’r Uned Drwyddedu gyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor er mwyn cael eglurdeb parthed yr opsiynau ac arweiniad ar y ffordd ymlaen er mwyn cael  penderfyniad.

 

DERBYNIWYD y wybodaeth