Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sioned Mai Jones  01286 679665

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2024/25.

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd T. Victor Jones (Cyngor Cymuned Llanbedrog) yn Gadeirydd y Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE Llŷn am y flwyddyn 2024/25.

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2024/25.

Penderfyniad:

Ethol Sian Parri (Cyngor Cymuned Tudweiliog) yn Is-gadeirydd y Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE Llŷn am y flwyddyn 2024/25.

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldebau.

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

5.

MATERION BRYS

I ystyried unrhyw eitem sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd.

6.

COFNODION pdf eicon PDF 135 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd, 2023 fel rhai cywir.

7.

DELWEDD NEWYDD I'R AHNE pdf eicon PDF 72 KB

I ystyried y mater ymhellach.  

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

b)     Ategu’r penderfyniad gafodd ei wneud yng nghyfarfod blaenorol o’r Cydbwyllgor ar 22 Tachwedd 2023 i beidio mabwysiadu’r teitl a’r logo cenedlaethol newydd ‘Tirweddau Cenedlaethol’.

8.

DIWEDDARIAD AR BROSIECTAU CYFALAF AHNE LLŶN pdf eicon PDF 80 KB

I ddarparu gwybodaeth a diweddariad i aelodau ar brosiectau cyfalaf AHNE Llŷn.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

9.

PROSIECT "PERTHYN" pdf eicon PDF 80 KB

I roi gwybodaeth i aelodau ar y Prosiect “Perthyn”.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

a)     Derbyn y wybodaeth.

b)     Cynnal cyfarfod arall i drafod y mater.

 

10.

CYNLLUN RHEOLI’R AHNE pdf eicon PDF 129 KB

I gyflwyno gwybodaeth i aelodau ar Gynllun Rheoli’r AHNE.