Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Einir Rh Davies  01286 679868

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEDDI NEU FYFYRDOD TAWEL

Cyfle am weddi neu fyfyrdod tawel

2.

YMDDIHEURIADAU

I Dderbyn Unrhyw Ymddiheuriadau am Absenoldeb

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I Dderbyn Unrhyw Ddatganiad o Fuddiant Personol

4.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw faterion sydd o frys ym marn y Cadeirydd ar gyfer ystyriaeth

5.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 171 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion y cyfarfod o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf, 2023 yn cael eu harwyddo fel rhai cywir

6.

DIWEDDARIADAU O GYFARFODYDD CYSAG BLAENOROL

Diweddariadau Gwynedd o Ran :

i.          Adroddiad Blynyddol CYSAG 2021 - 2022

ii.         Cefnogaeth Arbenigol i’r CYSAG

iii.         Gohebiaeth a Ddanfonwyd ar ran CYSAG  

 

Penderfyniad:

Derbyn y diweddariadau uchod gan edrych ymlaen at groesawu Bethan James i’w rôl

newydd gyda CYSAG

 

7.

DIWEDDARIAD AR Y GWAITH O DDATBLYGU Y CANLLAWIAU ADDOLI AR Y CYD pdf eicon PDF 135 KB

Diweddariad ar y Gwaith o Ddatblygu Canlawiau Addoli ar y Cyd  

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a chynnig Y Parchedig Nick Sissons ein bod fel CYSAG yn ysgrifennu llythyr at CCYSAGauC a chyrff cenedlaethol yr holl eglwysi yng Nghymru i holi sut fyddai modd iddynt fod o gymorth i symud y mater yn ei flaen. Cytunodd y Parchedig Sissons i ddrafftio’r llythyr.

 

8.

MATERION CCYSAGauC pdf eicon PDF 172 KB

I.                     Adroddiad am Weithgareddau y Gymdeithasfa : Cadeirydd

II.                   Adroddiad ar Gyfer y Flwyddyn Ariannol 2022/2023 : Trysorydd

III.                 Aelodaeth Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC 2023/ 2024

IV.                Cofnodion Drafft Cyfarfod CCYSAGauC Tymor yr Haf a Gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2023

V.                  Cyfle i roi barn ar yr ymgynghoriad ar y cymhwyster newydd arfaethedig, Astudiaethau Crefyddol TGAU (dechrau dysgu 2026) (ar wefan CBAC)

VI.                Cyfle i gyfrannu at lunio rhaglen gyffrous ar gyfer Cynhadledd 2024 a fydd yn cynnwys seminarau rhyngweithiol ar-lein rhad ac am ddim, yn ogystal â digwyddiad diwrnod y gynhadledd gorfforol.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr ohebiaeth gan CCYSAGauC a’r diweddariadau perthnasol.