Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

 

3.

CWYN O DORRI'R COD YMDDYGIAD A GYFEIRIWYD AT Y PWYLLGOR SAFONAU GAN OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU pdf eicon PDF 190 KB

Ystyried adroddiad yr Uwch Gyfreithiwr (Corfforaethol).

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

  • Mewn perthynas â’r honiadau o dorri’r côd, mae’r pwyllgor wedi penderfynu bod yr aelod wedi methu â chydymffurfio â Chod Ymddygiad Cyngor Tref Tywyn yn y modd canlynol gan iddo dorri’r darpariaethau canlynol:

 

4(a) Rhaid i chi gyflawni’ch dyletswyddau gan roi sylw dyledus i’r egwyddor y dylid cael cyfle cyfartal i bawb beth bynnag fo’u rhywedd, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, oed neu grefydd.

 

4(b) Trin pobl eraill gyda pharch ac ystyriaeth.

 

4(c) Rhaid i chi beidio â bwlio nac aflonyddu ar neb, gan gynnwys aelodau eraill, swyddogion y cyngor neu aelodau o’r cyhoedd.

 

  • O ran Erthygl Deg y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, mae’r Pwyllgor Safonau wedi penderfynu bod y sylwadau yn mynd y tu hwnt i sylwadau gwleidyddol fyddai’n cael eu gwarchod gan Erthygl 10.

 

  • Daeth y Pwyllgor i’r casgliad hefyd bod yr ymddygiad yn ddigon difrifol i dorri Paragraff 6(1)(A) o’r cod, sef na ddylid ymddwyn mewn ffordd y gellid yn rhesymol ystyried ei fod yn dwyn anfri ar y swydd neu’r Awdurdod.

 

  • Ar ôl ystyried difrifoldeb yr ymddygiad dan sylw, ac ar ôl ystyried y ffactorau lliniarol a’r ffactorau gwaethygol perthnasol, penderfynodd y Pwyllgor y dylai’r Aelod dderbyn cerydd, gan mai dyna’r gosb fwyaf y gall y Pwyllgor ei roi yn dilyn ei ymddiswyddiad o’r Cyngor.

 

  • Serch hynny, hoffai’r Pwyllgor gofnodi y byddai, heblaw am ei ymddiswyddiad o’r Cyngor, yn debygol o fod wedi ei wahardd, a hynny am yr uchafswm posib’.

 

·         Mae’r Pwyllgor hefyd yn gofyn iddo ystyried ac adlewyrchu ar ei ymddygiad, yn benodol y modd y mae’n siarad ac yn gohebu gydag eraill mewn unrhyw rôl gyhoeddus arall sydd ganddo ar hyn o bryd, neu yn y dyfodol.  Mae’r Pwyllgor hefyd yn ei annog i fanteisio ar unrhyw gyfleoedd hyfforddiant sydd ar gael mewn perthynas â’r Cod Ymddygiad i aelodau