Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 422 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 26 Mehefin, 2023 fel rhai cywir.

5.

TREFN DATRYS LLEOL pdf eicon PDF 167 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

  1. Derbyn y newidiadau arfaethedig i’r Drefn Datrys Lleol i adlewyrchu dyfodiad y dyletswydd statudol newydd ar gyfer Arweinyddion Grwpiau, a’i hargymell i’r Cyngor llawn.
  2. Cefnogi bwriad y Swyddog Monitro i fynnu defnydd ffurflen gwynion fel rhan o’r gyfundrefn Datrys Lleol, fel sydd wedi’i chynnwys yn Atodiad 2 i’r adroddiad, gyda’r ychwanegiad bod y ffurflen yn gofyn i’r achwynydd ddatgan pa allbwn mae ef/hi yn geisio fel canlyniad i’r gŵyn.

 

6.

GWEITHDREFN WRANDAWIADAU I'R PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 106 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Priodoldeb ac Etholiadau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r addasiadau i’r Weithdrefn Wrandawiadau i’r Pwyllgor Safonau ynghyd â’r daflen wybodaeth gysylltiedig.

 

7.

COFRESTR RHODDION A LLETYGARWCH pdf eicon PDF 115 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Priodoldeb ac Etholiadau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi a derbyn cynnwys yr adroddiad.

 

8.

HONIADAU YN ERBYN AELODAU pdf eicon PDF 99 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Priodoldeb ac Etholiadau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi’r wybodaeth a pharhau i gyflwyno’r wybodaeth i’r Pwyllgor Safonau mewn ffurf crynodebau heb fanylion penodol.

 

9.

ADRODDIAD BLYNYDDOL YR OMBWDSMON pdf eicon PDF 110 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi’r adroddiad.