Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Einir Rh Davies  01286 679868

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

Ethol Cadeirydd ar gyfer 2023/24

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Rob Triggs fel Cadeirydd y Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw ar gyfer 2023/24.

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer 2023/24

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Eryl Jones-Williams fel Is-gadeirydd y Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw ar gyfer 2023/24.

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriad am absenoldeb

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

5.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 214 KB

I gadarnhau cofnodion Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw a gynhaliwyd ar 28ain Mawrth, 2023

6.

DIWEDDARIAD AR FATERION RHEOLAETHOL YR HARBWR pdf eicon PDF 202 KB

I ystyried adroddiad gan yr Uwch Swyddog Harbyrau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi a derbyn yr adroddiad.

7.

MATERION I'W HYSTYRIED AR GAIS AELODAU'R PWYLLGOR YMGYNGHOROL

I ystyried materion ar gais yr Aelodau

8.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

I nodi y cynhelir cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw ar y 19eg o Fawrth, 2024