Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Dim i’w nodi

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Cofnod:

Dim i’w nodi

3.

EITEM FRYS - GWRTHWYNEBIAD I GEISIADAU DIGWYDDIAD DROS DRO - BEECHWOOD HOUSE , DOLGELLAU pdf eicon PDF 310 KB

 

I ystyried yr adroddiad

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: 

 

Yn  unol â Deddf Drwyddedu 2003 penderfynwyd gwrthod y ceisiadau gan nad oedd manylion digonol na mesurau diogelwch wedi eu cyflwyno gan yr ymgeisydd mewn ymateb i bryderon y Cyngor a’r Heddlu

 

Cofnod:

Eraill a wahoddwyd:

 

·         Mr Dean Hawkins - ymgeisydd

·         Elizabeth Williams (Swyddog Trwyddedu, Heddlu Gogledd Cymru)

·         Mared Llwyd (Arweinydd Tîm Rheolaeth Llygredd)

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar geisiadau am ddigwyddiad dros dro yn Beechwood House, Dolgellau, Gwynedd, mewn perthynas â gweithgareddau trwyddedig tu mewn a thu allan.

 

Cais 1 - Rhybudd Digwyddiad Dros dro i gynnal gweithgareddau trwyddedig estynedig i’r hyn sydd ar y drwydded fel rhan o weithgareddau Sesiwn Fawr Dolgellau 21, 22 a 23 o Orffennaf. 

 

Cais 2 - Rhybudd Digwyddiad Dros Dro i gael cerddoriaeth tu allan a bar tu allan ar y Marian Fawr yn Dolgellau fel rhan o ddigwyddiadau Hwyl yr Haf Dolgellau 19 o Awst

 

Adroddwyd bod gwrthwynebiad wedi ei dderbyn i’r ddau gais gan y Gwasanaeth Iechyd Amgylchedd, gyda sylwadau hefyd yn ategu pryderon wedi eu derbyn gan yr Heddlu. Eglurwyd mai dim ond y Cyngor (sydd yn gweithredu cyfrifoldebau Iechyd Amgylchedd) a’r Heddlu sydd gyda’r grym i wrthwynebu rhybudd digwyddiad dros dro. Nid oes trefn o ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer y gyfundrefn digwyddiadau dros dro.

 

Roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell gwrthod y cais gan nad oedd yr ymgeisydd wedi cyflwyno gwybodaeth fyddai’n diwallu pryderon y Cyngor a’r Heddlu ynglŷn â’r ddau ddigwyddiad. Amlygwyd, ers cyhoeddi’r adroddiad, bod poster wedi ymddangos ar y cyfryngau cymdeithasol ynglŷn â natur y digwyddiad os byddai’r rhybudd digwyddiad dros dro yn cael ei ganiatáu. Roedd y poster yn amlygu’n glir nad oedd yr amserlen yn ymwneud a Sesiwn Fawr Dolgellau.

 

b)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·         Cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd, yr ymgeisydd neu ei gynrychiolydd i ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Rhoi cyfle i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd ymhelaethu ar y cais a galw tystion

·         Rhoi cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd gall cynrychiolydd y Cyngor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd

·         Rhoi gwahoddiad i bob Ymgynghorai gefnogi unrhyw sylwadau ysgrifenedig

·         Rhoi cyfle i gynrychiolydd y Cyngor a’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd grynhoi eu

hachos.

 

c)                    Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd  yr ymgeisydd:

·         Nad oedd yr eiddo wedi cael ei gynnwys yng ngweithgareddau Sesiwn Fawr Dolgellau - anodd peidio cymryd hyn yn bersonol

·         Ei fod yn ceisio gwneud elw wedi covid 19 - gweld cyfle i gymryd mantais o’r digwyddiad

·         Bod lleoliadau eraill yn y dref yn chwarae cerddoriaeth yn uchel, pam felly nad oedd modd gwneud hynny yn Beechwood House?

·         Ei fod wedi cynnal trafodaethau gyda’r Cyngor a threfnwyr Sesiwn Fawr Dolgellau ynglŷn â cheisio cau'r ffordd, ond nad oedd datrysiad

·         Bydd miloedd yn mynychu’r dref ac mi ddylid cau’r ffyrdd i gyd

·         Bod pawb yn cael cymryd rhan heblaw am Beechwood House

 

            Mewn ymateb i gwestiwn pam nad oedd wedi cyflwyno gwybodaeth i’r Swyddog Amgylchedd, nododd nad oedd manylion cyswllt ganddo a'i fod yn cadw cofnod ei hun o’r lefelau  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 3.