Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Elizabeth Williams (Swyddog Trwyddedu, Heddlu Gogledd Cymru)

Heather Jones (Awdurdod Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru)

Ffion Muscroft (Swyddog Iechyd yr Amgylchedd)

Cynghorydd Rheinallt Puw (Aelod Lleol)

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Cofnod:

Dim i’w nodi

3.

MATERION BRYS

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 242 KB

Cwrw Tŷ Mo, Cwrw Ogwen,  5 Rhes Ogwen, Stryd Fawr, Bethesda, Bangor

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

Cofnod:

Cwrw Ty Mo, Cwrw Ogwen, 5 Rhes Ogwen, Stryd Fawr, Bethesda, Bangor

 

Eraill a wahoddwyd:

 

Mr Morgan Vallely (Ymgeisydd)

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo newydd gan Cwrw Tŷ Mo, Cwrw Ogwen, 5 Rhes Ogwen, Stryd Fawr, Bethesda lle mae bwriad i weithredu'r eiddo fel bragdy a bar. Eglurwyd bod trwydded eiddo eisoes yn bodoli ar gyfer yr eiddo, ond bod hwn yn gais am drwydded newydd fyddai’n caniatáu gwerthiant alcohol ar ac oddi ar yr eiddo tan hanner nos 7 diwrnod yr wythnos, a hawl i gynnal adloniant tu mewn a thu allan tan 11 yr hwyr yn ddyddiol.  Er nad oedd cynnydd cyffredinol yn yr oriau gweithgareddau trwyddedig, roedd yr ymgeisydd yn ceisio'r hawl i gynnal gweithgareddau trwyddedig yn hwyrach na’r drwydded gyfredol, ond peidio agor tan amser cinio.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd nad oedd gan Heddlu Gogledd Cymru na’r Gwasanaeth Tân wrthwynebiad i’r cais, ond derbyniwyd sylwadau i’r cais gan Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd ar sail y ffaith fod angen mesurau digonol i sicrhau cydymffurfiad gyda’r amcan trwyddedu o atal niwsans cyhoeddus. Mynegwyd pryder am yr oriau hwyr ychwanegol ar gyfer gweithgareddau trwyddedig o ystyried bod fflat uwch ben a naill ochr i’r bragdy a thafarn, ac effeithiolrwydd strwythur yr adeilad o ran ynysu’r anheddau hynny rhag sŵn cerddoriaeth. Argymhellodd y swyddog amodau sŵn penodol i’w cynnwys ar atodlen weithredol yr eiddo (yn ychwanegol i’r amodau a gynigwyd gan yr ymgeisydd yn rhan M o’r cais).

 

Cafwyd cadarnhad ysgrifenedig gan yr ymgeisydd ei fod yn derbyn yr amodau a gynigwyd a mynegwyd nad oedd bwriad cynnal nosweithiau adloniant / cerddoriaeth byw mwy nag unwaith y mis, fydd yn gorffen am oddeutu 22:00.

 

Roedd yr Aelod Lleol, y Cynghorydd Rheinallt Puw yn gefnogol i’r cais, yn nodi mewn e-bost, “... yn cefnogi’r cais yma 100%. Braf iawn gweld menter newydd yn adfywio’r Stryd Fawr.”

 

O ganlyniad, roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell caniatáu y cais yn ddarostyngedig i gynnwys amodau ychwanegol rheoli sŵn a argymhellwyd gan Gwarchod y Cyhoedd ac yn unol â’r hyn a gytunwyd gyda’r ymgeisydd.

 

b)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·         Cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd, yr ymgeisydd neu ei gynrychiolydd i ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Rhoi cyfle i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd ymhelaethu ar y cais a galw tystion

·         Rhoi cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd gall cynrychiolydd y Cyngor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd

·         Rhoi gwahoddiad i bob Ymgynghorai gefnogi unrhyw sylwadau ysgrifenedig

·         Rhoi cyfle i gynrychiolydd y Cyngor a’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd grynhoi eu

hachos.

 

c)                    Wrth ymhelaethu ar  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.