Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Cynghorydd John Brynmor Hughes (Aelod Lleol) oherwydd ei fod yn Aelod o Glwb Golff Abersoch

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Cofnod:

Dim i’w nodi.

3.

MATERION BRYS

Cofnod:

Dim i’w nodi.

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 245 KB

Clwb Golff Abersoch, Lon Golff, Abersoch, LL53 7EY

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003, caniatawyd y cais yn ddarostyngedig i gyfaddawd a wnaed gyda’r ymgeisydd:

 

Bydd unrhyw ddigwyddiadau a gynhelir ar y safle dan reolaeth pwyllgor y clwb

 

Ar ôl 0200, bydd yr eiddo ar agor i aelodau'r clwb golff yn unig

 

Bydd holl ddrysau a ffenestri'r eiddo yn cael eu cadw ar gau yn ystod adloniant rheoledig, ac eithrio yn ystod mynediad ac allanfa uniongyrchol.

 

Ni chaniateir i unrhyw gerddoriaeth fyw/chwyddedig gael ei chwarae tu allan yr eiddo ar ôl 23:00

 

Ni fydd sŵn neu ddirgryniad y dod o'r eiddo a fyddai'n achosi niwsans.

 

Ni chaniateir gwaredu gwastraff poteli neu ganiau i gynhwysydd y tu allan i'r adeilad trwyddedig rhwng yr oriau 22:00 - 08:00 . Bydd y poteli yn cael eu cadw oddi fewn i gwrtil yr eiddo mewn sgip neu fin gyda chaead

 

Cofnod:

Clwb Golff Abersoch, Lon Golff, Abersoch, LL53 7EY

 

Eraill a wahoddwyd:

 

Mr Michael Murphy (Ymgeisydd)

Amlyn Williams – Aelod Clwb Golff Abersoch

Mared Llwyd (Arweinydd Tîm Gwarchod y Cyhoedd (Rheolaeth Llygredd a Thrwyddedu)

Elizabeth Williams (Swyddog Trwyddedu, Heddlu Gogledd Cymru)

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

a)                         Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo gan Clwb Golff Abersoch, Lon Golff, Abersoch sydd yn glwb ar gyfer aelodau yn bennaf - yn cynnwys bar, ystafell fwyta ac ardal patio. Adroddwyd bod y cais yn un i newid o dystysgrif Clwb i drwydded eiddo, gyda’r mwyafrif o’r gweithgareddau trwyddedig yn aros yr un peth.

 

Eglurwyd bod yr ymgeisydd yn gofyn am yr hawl i gynnal y gweithgareddau trwyddedig tu mewn a thu allan i’r eiddo. Amlygwyd bod hawl gwerthu alcohol 24ain awr y dydd, bob dydd ar y dystysgrif clwb presennol, ac ar y cais trwydded eiddo. Er nad oedd cynnydd cyffredinol yn yr oriau gweithgareddau trwyddedig, roedd yr ymgeisydd yn ceisio'r hawl i gynnal gweithgareddau trwyddedig yn hwyrach na’r drwydded gyfredol, ond i beidio agor tan amser cinio.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd nad oedd gan Heddlu Gogledd Cymru na’r Gwasanaeth Tân wrthwynebiad i’r cais, ond derbyniwyd sylwadau i’r cais gan Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd ar sail pryderon am yr oriau a ofynnwyd amdanynt, o’r bwriad o agor y clwb i'r cyhoedd a chynnal gweithgareddau trwyddedig tu mewn a thu allan i’r eiddo. Ystyriwyd y gallai’r oriau a geisiwyd danseilio’r amcanion trwyddedu o atal niwsans cyhoeddus.

 

Adroddwyd, ar 28ain Gorffennaf 2023, cynhaliwyd cyfarfod rhwng yr ymgeisydd a'r Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd a daethpwyd i gytundeb ar gyfaddawd fel a ganlyn. 

·        Bydd unrhyw ddigwyddiadau a gynhelir ar y safle dan reolaeth pwyllgor y clwb

·        Ar ôl 02:00, bydd yr eiddo ar agor i aelodau'r clwb golff yn unig

·        Bydd holl ddrysau a ffenestri'r eiddo yn cael eu cadw ar gau yn ystod adloniant rheoledig, ac eithrio yn ystod mynediad ac allanfa uniongyrchol.

·        Ni chaniateir i unrhyw gerddoriaeth fyw/chwyddedig gael ei chwarae tu allan yr eiddo ar ôl 23:00

·        Ni fydd sŵn neu ddirgryniad y dod o'r eiddo a fyddai'n achosi niwsans.

·        Ni chaniateir gwaredu gwastraff poteli neu ganiau i gynhwysydd y tu allan i'r adeilad trwyddedig rhwng yr oriau 22:00 - 08:00. Bydd y poteli yn cael eu cadw oddi fewn i gwrtil yr eiddo mewn sgip neu fin gyda chaead

 

O ganlyniad, roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell caniatáu y cais yn unol â’r cyfaddawd a gytunwyd gyda’r ymgeisydd.

 

b)                         Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·        Cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·        Ar ddisgresiwn y Cadeirydd, yr ymgeisydd neu ei gynrychiolydd i ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·        Rhoi cyfle i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd ymhelaethu  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.