Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 290 KB

Distyllfa Aber Falls, Station Road, Abergwyngregyn

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

Caniatáu y cais 

 

Cofnod:

Ar ran yr eiddo:                     Christopher James Wright  (Ymgeisydd)

                                               

                                               

Eraill a wahoddwyd:             Ffion Muscroft – Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

                                                Joan Underwood, Nicolette Whiting ac Ann Pennell  (Ymgynghorai Lleol)

                                               

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

Amlygodd y Cadeirydd y byddai gan bob parti hawl i hyd at 5 munud i gyflwyno eu sylwadau

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am amrywio trwydded eiddo ar gyfer Distyllfa Aber Falls, Station Road, Abergwyngregyn. Gwnaed y cais mewn perthynas â gwerthu alcohol ar ac oddi ar yr eiddo, dangos ffilmiau, cerddoriaeth byw a wedi recordio, perfformiadau dawns a darparu lluniaeth hwyr y nos.

 

Tynnwyd sylw at fanylion y gweithgareddau trwyddedig a’r oriau arfaethedig yn yr adroddiad. Amlygwyd, ers cyhoeddi’r adroddiad bod yr ymgeisydd wedi cytuno i oriau cyfyngedig ac felly ystyriwyd y cais fel un diwygiedig.  Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded. Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori gan nodi nad oedd gan yr Heddlu na’r Gwasanaeth Tân wrthwynebiadau. Roedd yr ymgeisydd hefyd wedi cytuno i amodau Adran Gwarchod y Cyhoedd o ran cyfaddawdu gyda’r oriau agor.

b)         Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

c)         Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd ei fod yn hapus gyda’r hyn oedd wedi ei gyflwyno.

Ategodd y sylwadau canlynol:

·         Ei fwriad oedd cydweithio gyda’r gymuned

·         Nid bar oedd dan sylw ond Bistro gydag alcohol yn cael ei weini gyda bwyd yn unig. Y Bistro yn cynnwys ardal ar gyfer eistedd hyd at 35 o bobl

·         Bydd digwyddiadau arbennig ar gyfer marchnata / hybu bwydydd a chynnyrch lleol yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Groeso – bydd rhain yn ddigwyddiadau drwy wahoddiad yn unig

·         Bydd y Ganolfan Groeso yn lwyfan i arddangos cynnyrch lleol

·         Bod rheolau llym a canllawiau gweithredu yn eu lle i reoli niferoedd yn yr ardal cynhyrchu

·         Bod defnydd o rybudd digwyddiad dros dro yn addas ar gyfer digwyddiadau arbennig

·         Nid canolfan ar gyfer adloniant yw’r bwriad ond canolfan bwyd a diod

 

ch)       Manteisiodd yr ymgynghorai oedd yn bresennol ar y cyfle i ymhelaethu ar eu gwrthwynebiadau i ganiatáu trwydded gan ategu at sylwadau a gyflwynwyd trwy lythyr.

 

Joan Underwood

·         Ei bod yn byw llai na 100 llath o’r Ddistyllfa

·         Y fenter yn debygol o amharu  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.