Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Lis Williams (Heddlu Gogledd Cymru) a Sharon Dysart (Ymgynghorai Lleol)

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 233 KB

Red Lion, Porthmadog

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

Caniatáu y cais i wyro’r drwydded yn ddarostyngedig i gynnwys amodau’r Atodlen Weithredol

 

Cofnod:

CAIS AM DRWYDDED EIDDO – Y Llew Coch, Porthmadog

 

Ar ran yr eiddo:                     Darren Kelly   (Ymgeisydd – Admiral Taverns Ltd)

Peter Ashcroft (Cyfreithiwr  ar ran Admiral Taverns Ltd)

                       

Eraill a wahoddwyd:             Ffion Muscroft - Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

Cyng. Nia Jeffreys - Aelod Lleol        

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

Amlygodd y Cadeirydd y byddai gan bob parti hawl i hyd at 10 munud i gyflwyno eu sylwadau

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am amrywio trwydded eiddo ar gyfer Y Llew Coch, Porthmadog. Gwnaed y cais mewn perthynas ag addasiadau i gynlluniau mewnol y tŷ tafarn ac i gynnwys ardal allanol fel man trwyddedig. Adroddwyd, er bod yr ardd gwrw wedi ei thrwyddedu yn barod, gwnaed cais i ymestyn ardal drwyddedig yr eiddo i gynnwys strwythurau ar steil cytiau glan y môr gydag alcohol yn cael ei archebu a’i weini drwy’r ffenest yng nghefn yr eiddo.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Amlygwyd bod cais cynllunio diweddar (C20/0076/44/LL) i ddarparu 5 cwt glan y môr a drws ar ffurf 'hatch' i'r prif adeilad wedi ei ganiatáu yn unol ag amodau oedd yn cynnwys:

 

·         Ni chaiff y cytiau pren a ganiateir drwy hyn (ac eithrio'r gysgodfa ysmygu a ddangosir ar y cynlluniau safle presennol) fod yn agored i gwsmeriaid tu allan i amseroedd a ganlyn 9:00 y bore hyd at 21:00 yr hwyr mewn unrhyw un diwrnod.

·         Rhaid cau'r agoriad gweini newydd tu allan i amseroedd a ganlyn 9:00 y bore hyd 21:00 yr hwyr mewn unrhyw un diwrnod

 

Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod un gwrthwynebiad wedi ei dderbyn gan aelod o’r cyhoedd yn mynegi pryder ar faterion gwrthgymdeithasol o ran sŵn, niwsans cyhoeddus, materion glanweithiol a throsedd ac anrhefn. Cefnogwyd y gwrthwynebiad gyda thystiolaeth gyfoes berthnasol a oedd yn cynnwys clipiau fideo byr yn ogystal â lluniau yn nodi’r amser a’r dyddiadau. Roedd yr Aelod Lleol yn amlygu pryder sŵn a niwsans cyhoeddus ar ran preswylwyr cyfagos a’r Gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd yn nodi’r angen i werthiant alcohol tu allan a defnydd o’r cytiau traeth ddod i ben am 21:00. Nid oedd gan y Cyngor Tref, Yr Heddlu na’r Gwasanaeth Tân wrthwynebiadau.

 

Argymhellwyd fod y Pwyllgor yn ystyried yr angen i osod unrhyw ragofalon ychwanegol ar amodau’r drwydded os byddent yn penderfynu caniatáu’r cais yn unol â sylwadau Gwarchod y Cyhoedd a gofynion y Ddeddf Drwyddedu 2003. 

 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.