Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

4.

CAIS AM ADOLYGIAD TRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 246 KB

THE WAVERLEY HOTEL, 10, HEOL YR ORSAF, BANGOR

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

Caniatáu i Heddlu Gogledd Cymru adolygu’r drwydded a diwygio Atodiad 3 o’r drwydded honno

 

Cofnod:

Ar ran Heddlu Gogledd Cymru:     

 

Arolygydd 2600 Chris Hargrave

PCSO Lis Williams

 

Ar ran yr eiddo:        

 

Ms Hayley Meek         Deilydd trwydded Waverley Hotel, Bangor

Michael Strain             Cyfreithiwr

                       

Eraill a wahoddwyd:

           

Moira Duell Parry - Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

Robert Taylor – Swyddog Gorfodaeth Trwyddedu

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

Amlygodd y Cadeirydd y byddai gan bob parti hawl i hyd at 10 munud i gyflwyno eu sylwadau

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais gan yr Arolygydd Chris Hargrave ar ran Heddlu Gogledd Cymru am adolygiad trwydded eiddo ar gyfer Y Waverley Hotel, Bangor. Gwnaed y cais oherwydd

·      methiant cydymffurfio gydag amodau’r drwydded eiddo mewn perthynas ag amodau TCC

·         methiant gofyn am brawf oedran i unigolion sy’n ymddangos i fod o dan 18

·      methiant deilydd y drwydded i gadw rheolaeth yng nghyd-destun yr argyfwng Covid -19.

Amlygwyd bod yr Heddlu yn nodi pryderon gan y Cyhoedd am yr eiddo a’r diffygion rheolaeth. Ategwyd bod deiseb ar lein yn gofyn am i’r eiddo gael ei gau i lawr gyda ‘channoedd’ wedi arwyddo’r ddeiseb.

 

Adroddwyd bod yr Heddlu wedi ystyried cynnig i ddeilydd y drwydded gyflwyno cais am Fân Amrywiad o’r drwydded eiddo. Oherwydd yr amgylchiadau, a methiannau niferus deilydd y drwydded i reoli’r sefyllfa, roedd yr Heddlu yn awyddus i gyflwyno’r cais i’r Is- Bwyllgor er mwyn sicrhau adolygiad llawn gan argymell addasiadau i’r drwydded.

 

Tynnwyd sylw at y materion roedd yr Heddlu wedi eu hargymell i ddeilydd y drwydded. Adroddwyd bod gohebiaeth wedi bod rhwng deilydd y drwydded, swyddog trwyddedu’r Heddlu, a’r Cyngor oherwydd methiant i weithredu’r argymhellion - cafodd argymhelliad i sicrhau fod goruchwylwyr drysau ar yr eiddo bob nos Wener a Nos Sadwrn ei anwybyddu ar y cyfan. Dadleuwyd bod angen i hyn gael ei gynnwys fel amod ar y drwydded er mwyn galluogi monitro cydymffurfiaeth.

 

Cyfeiriwyd at y problemau a ganfuwyd yr Heddlu ynghyd a’r amodau trwyddedu a argymhellwyd ganddynt ar gyfer eu cynnwys ar y drwydded eiddo

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod

Uned Gwarchod y Cyhoedd, Swyddog Gorfodaeth Trwyddedu a’r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi cyflwyno sylwadau a chefnogaeth i’r adolygiad

 

Roedd yr Uned Gwarchod y Cyhoedd yn amlygu cefnogaeth i’r adolygiad ar sail yr amcan trwyddedu o ddiogelu’r cyhoedd ac atal niwsans cyhoeddus. Roedd pryderon gan y Swyddog Gorfodaeth Trwyddedu am anwybyddu rheolau pellter cymdeithasol o dan gyfyngiadau covid hefyd yn sail i gefnogi’r adolygiad. Roedd y Gwasanaeth Tân wedi amlygu materion diogelwch tân oedd angen sylw deilydd y drwydded.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Argymhellwyd i’r Is-bwyllgor ystyried a chaniatáu adolygiad o drwydded yr eiddo gan yr Heddlu 

 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu

·      Gwahodd yr Heddlu i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i'r Heddlu

·      Gwahodd deilydd  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.