Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Moira Duell-Parry (Swyddog Iechyd yr Amgylchedd)

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 256 KB

Y Griffin, Griffin Terrace, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LW.

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

 

Caniatáu’r cais

 

Cofnod:

Ar ran yr eiddo

 

Nia Jones (ymgeisydd

 

Eraill a wahoddwyd:

 

Aelod Lleol: Cynghorydd Gareth Thomas

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Y Griffin, Griffin Terrace, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. Gwnaed y cais mewn perthynas â gwerthu alcohol, cerddoriaeth byw ac wedi ei recordio ar ac oddi ar yr eiddo.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori gan nodi gwrthwynebiad gan Adran Gwarchod y Cyhoedd ac amodau arfaethedig gan Heddlu Gogledd Cymru.

 

Roedd gwrthwynebiad Adran Gwarchod y Cyhoedd yn amlygu pryderon sŵn o ganlyniad i adloniant tu allan yn hwyr yn y nos ar yr eiddo fyddai’n arwain at greu niwsans cyhoeddus i breswylwyr tai cyfagos. Yn dilyn cyfres o e-byst, derbyniwyd gohebiaeth gan yr ymgeisydd yn cadarnhau bod bwriad adeiladu darpariaeth bwrpasol ar gyfer adloniant byw tu allan, ond nad oedd y gwaith wedi ei gwblhau. Mynegodd yr ymgeisydd ei dymuniad i dynnu’r elfen adloniant tu allan o’r cais hyd nes y bydd mewn sefyllfa i roi mesurau priodol mewn lle. O ganlyniad, roedd Adran Gwarchod y Cyhoedd yn tynnu eu gwrthwynebiad i’r cais yn ôl, yn ddarostyngedig bod yr ymgeisydd yn cadarnhau yn y gwrandawiad nad oedd bwriad cynnal adloniant tu allan am y tro.

 

Ategwyd bod yr ymgeisydd wedi cytuno i gynnwys amodau ychwanegol mewn perthynas â Theledu Cylch Cyfyng (TCC), hyrwyddo Menter Her 25 a chynnal asesiad risg pan fydd angen goruchwylwyr drysau, ar gais yr Heddlu.

 

Argymhellwyd fod y Pwyllgor yn caniatáu’r cais pe byddai’r ymgeisydd yn cadarnhau diddymu'r bwriad i gynnal adloniant tu allan oddi ar y cais: ac yn unol ag argymhellion yr Heddlu â gofynion  Deddf Drwyddedu 2003. 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

·      Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd:

·         Ei bod yn hapus gyda’r wybodaeth a gyflwynwyd gan y Rheolwr Trwyddedu

·         Ei bod yn tynnu’r elfen adloniant tu allan o’r cais am y tro – y ddarpariaeth heb ei gwblhau

·         Popeth mewn trefn i agor

 

Mewn ymateb i sylw ynglŷn â phwysleisio’r angen i sicrhau bod recordiadau TCC yn cael eu cadw am 30 diwrnod, nododd y Swyddog Trwyddedu bod  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.