Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Lis Williams (Heddlu Gogledd Cymru)

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Y Cynghorydd Gruffydd Williams (Aelod Lleol) yn eitem 6 ar y rhaglen, (Cais Trwydded Eiddo Siop Traeth Becws Islyn, Nefyn) oherwydd bod ei ferch yn gweithio yn y caffi

 

Roedd yr Aelod o’r farn ei fod yn fuddiant a oedd yn rhagfarnu ac felly ni fynychodd y cyfarfod.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 243 KB

Talybont Uchaf Farm, Talybont, Bangor, Gwynedd  LL57 3YW.

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

Gohirio gwneud penderfyniad llawn ar y cais hyd nes bydd yr ymgeisydd wedi cyflwyno a derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer defnydd bwriedig yr eiddo fel a ragwelir gan y cais trwydded eiddo.

 

Os a phan  bydd caniatâd cynllunio priodol, bydd yr Is-bwyllgor hwn yn ailymgynnull i ystyried y cais ymhellach, yn ogystal â gwneud penderfyniad llawn

 

Cofnod:

CAIS AM DRWYDDED EIDDO – TALYBONT UCHAF FARM, TALYBONT, BANGOR

 

Ymgeisydd                 Simon a Caroline Higham

 

Aelod Lleol                Cynghorydd Dafydd Meurig

 

Preswylwyr Lleol      Liz Watkins, Meinir Jones, David Pritchard, Grace Crowe, Peter Green, Geraint Hughes a Jên Morris

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Nigel Pegler, Haf Jones a Tina Moorcroft (preswylwyr lleol) ac Aneurin Rhys (Swyddog Rheolaeth Datblygu - Gwasanaeth Cynllunio)

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y Cadeirydd y byddai gan bob parti hawl i hyd at 5 munud i gyflwyno eu sylwadau

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer adeilad rhestredig gradd 2 sydd wedi ei drawsnewid i gynnwys buarth, ystafell barti a man adloniant dan do. Gwnaed y cais mewn perthynas â gwerthu alcohol ar yr eiddo yn unig; cerddoriaeth byw ac wedi recordio, ar ac oddi ar yr eiddo.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod sawl gwrthwynebiad wedi ei dderbyn gan breswylwyr cyfagos oedd yn berthnasol i’r amcanion trwyddedu o sŵn yn creu niwsans cyhoeddus a phryderon o gynnydd sylweddol mewn traffig ar y ffordd oedd yn arwain at yr eiddo

 

Argymhellwyd fod y Pwyllgor yn caniatáu’r cais yn unol â gofynion Deddf Drwyddedu 2003. 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadauôGwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeiswyr:

·      Mai’r bwriad oedd creu man cyfarfod (venue) fyddai’n cynnig digwyddiadau unigryw, moethus  safonol gyda lle i aros

·      Nad oes eiddo o’i fath yn lleol – nid yw’n cynnig yr un gwasanaeth a Hendre Hall

·      Buasai’n rhoi sicrwydd busnes i gwmnïau lleol e.e., glanhawyr, siopau blodau

·      Bod dwy lôn yn arwain at yr eiddo gyda bwriad cyfeirio traffig i ddefnyddio un lôn yn benodol. Y ffordd benodol yma yn addas gyda mannau pasio gydag arwyddion a chyfarwyddiadau yn cael eu rhannu gydag ymwelwyr i hyrwyddo’r defnydd

·      Eu bod yn byw yn yr eiddo gyda theulu ifanc - dim eisiau ysgogi problemau sŵn

·      Eu bod eisiau cydweithio gyda’r gymuned

·      Eu bod wedi gwahodd y preswylwyr cyfagos i fynychu cyfarfod  i rannu gwybodaeth am y bwriad ond neb wedi troi fyny

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn ag amlder derbyn hyd ar 150 o bobl ar y safle, nodwyd nad oeddynt yn gwybod beth fydd y galw, ond yn rhagweld cynnal hyd at 15 priodas mewn blwyddyn  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.

5.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 244 KB

Siop Traeth Becws Islyn, Lon Gam, Nefyn, LL53 6ED

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

Caniatáu’r cais

Cofnod:

CAIS AM DRWYDDED EIDDO SIOP TRAETH BECWS ISLYN, LON GAM, NEFYN

 

Ymgeisydd                             Geraint Jones                                   

 

Lleol    David Robinson

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Jane Spencer a Neil Cookson (preswylwyr lleol)

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y Cadeirydd y byddai gan bob parti hawl i hyd at 5 munud i gyflwyno eu sylwadau

 

a)    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Siop Traeth Becws Islyn, Lôn Gam, Nefyn sy’n gwerthu cynnyrch lleol ar gyrion traeth yn Nefyn. Gwnaed y cais mewn perthynas â chwarae cerddoriaeth wedi recordio ar yr eiddo a gwerthu alcohol, ar ac oddi ar yr eiddo. 

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod gwrthwynebiadau wedi ei derbyn gan breswylwyr cyfagos yn berthnasol i’r amcanion trwyddedu. Mynegwyd pryderon ar faterion trosedd ac anrhefn, ysbwriel yn casglu ar lan y môr a phryderon o gynnydd sylweddol mewn traffig ar y ffordd a diffyg mannau parcio.

 

Argymhellwyd fod y Pwyllgor yn caniatáu’r cais yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

 

           Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr Trwyddedu

           Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

           Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

           Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

           Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

           Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd:

·         Bydd y bwriad yn cefnogi busnesau lleol – yn gwerthu cynnyrch lleol

·         Bydd y bwriad yn creu cyflogaeth leol

·          

·         Wedi rhedeg Becws Aberdaron ers 10 mlynedd heb unrhyw helynt

·         Bod gwerthiant alcohol mewn archfarchnadoedd yn dderbyniol

·         Bod staff yn gwirfoddoli i gasglu sbwriel oddiar y traeth – sbwriel nad yw’n dod yn uniongyrchol o’r siop

·         Bod y siop yn cyfrannu at yr economi leol

·         Bod y busnes yn cael ei redeg yn drefnus a chyfrifol

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r angen i werthu alcohol o 8am, nodwyd, o’r hyn sydd yn cael ei weld yn Aberdaron, bod ymwelwyr yn dueddol o brynu anrhegion o gynnyrch lleol cyn ymadael ar ardal.

 

Manteisiodd yr ymgynghorai oedd yn bresennol ar y cyfle i ymhelaethu ar sylwadau a gyflwynwyd ganddo drwy lythyr.

 

David Robinson

·         Bod ganddo bryderon ynglyn a’r cais – ei fod yn byw 50m o’r eiddo

·         Pryder ynglŷn â gwerthu alcohol ar y traeth a materion diogelwch

·         Bod meinciau wedi eu gosod ar ffordd gyhoeddus yn atal traffig

·         Bod y meinciau yn creu awyrgylch bar

·         Bod yr ymgeisydd yn defnyddio biniau cyhoeddus ar gyfer gwastraff masnachol - angen cadw at  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.

6.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 263 KB

Vaynol Arms, Pentir, Bangor, Gwynedd

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

Caniatáu’r cais

Cofnod:

CAIS AM DRWYDDED EIDDO VAYNOL ARMS, PENTIR, BANGOR

 

Ymgeisydd                             David Hughes

 

Aelod Lleol                            Cynghorydd Menna Baines

 

Swyddogion:                         Ffion Muscroft (Swyddog Iechyd yr Amgylchedd)

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Dr Wyn James a Dr Caroline Lamers (preswylwyr lleol)

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y Cadeirydd y byddai gan bob parti hawl i hyd at 5 munud i gyflwyno eu sylwadau

 

a)    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Vaynol Arms, Pentir, Bangor sy’n dŷ tafarn a bwyty gydag ardal allanol i’r cefn o’r eiddo. Gwnaed y cais mewn perthynas â chwarae cerddoriaeth wedi ei recordio ar yr eiddo, chwarae cerddoriaeth byw, lluniaeth hwyr y nos a gwerthu alcohol ar, ac oddi ar yr eiddo.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod gwrthwynebiadau wedi ei derbyn gan breswylwyr cyfagos yn berthnasol i’r amcanion trwyddedu. Mynegwyd pryderon ar faterion sŵn a chynnydd mewn traffig a materion parcio ac awgrymwyd cwtogi oriau gwerthu alcohol hyd 23:00 yn ystod yr wythnos a Dydd Sul, a hyd 00:00 ar ddyddiau Gwener a Sadwrn.  Derbyniwyd sylwadau gan yr Adran Gwarchod y Cyhoedd yn amlygu pryder ynglŷn ag oriau chwarae cerddoriaeth byw y tu allan. Amlygwyd bod yr ymgeisydd wedi cytuno i dynnu’r cais yma yn ôl a gofyn am gerddoriaeth byw/recordio ar gyfer tu mewn yr eiddo yn unig.

 

Argymhellwyd fod y Pwyllgor yn caniatau’r cais yn unol â sylwadau Gwarchod y Cyhoedd a gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

 

 Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

 

           Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr Trwyddedu

           Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

           Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gyflwyno eu sylwadau

           Gwahodd deilydd y drwydded neu ei gynrychiolydd i ymateb i’r sylwadau

           Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

           Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgynghorai

 

Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd:

·         Bod y busnes wedi bod yn defnyddio rhybuddion digwyddiadau dros dro, ond erbyn hyn eisiau osgoi eu defnyddio

·         Eu bod yn canolbwyntio ar redeg busnes o fwyty yn hytrach na thafarn

·         Bod trwydded flaenorol y dafarn yn caniatau agor hyd at 01:00 – dim bwriad agor hyd 01:00 – staff eisiau mynd adre

·         Gweini bwyd yn gorffen am 20:30

·         Bod yr oriau ar gyfer defnydd achlysurol megis cynnal priodasau a/ neu hybu a chefnogi digwyddiadau cymunedol

·         Wedi cytuno tynnu chwarae cerddoriaeth tu allan o’r cais

·         Ei fod eisiau cydweithio gyda’r gymuned

 

Mewn ymateb i gwestiwn sut y byddai deilydd y drwydded yn tawelu pryderon y gymuned, nododd bod tafarn wedi bod ar y safle ers  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.