Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd John Brynmor Hughes, Wendy Lloyd Jones a John Gwilym Jones (preswylwyr lleol) ar gyfer eitem 4, a’r Cynghorydd Gwynfor Owen (Aelod Lleol) ar gyfer eitem 5

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

 

Cofnod:

Dim i’w nodi

 

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 286 KB

Land and Seafood Bar, Abersoch Land and Sea, Royal Garage, Abersoch, LL53 7AH

 

I ystyried y cais

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cofnod:

1.            CAIS AM DRWYDDED EIDDO – Land and Seafood Bar, Abersoch Land and Sea, Royal Garage, Abersoch

 

Ar ran yr eiddo:          Mr Stephen Cliff (Ymgeisydd), Diane Robertson ( Gweithiwr Land and Sea a Phreswylydd Lleol)

 

Ymatebwyr:                Elizabeth Williams (Heddlu Gogledd Cymru)

 Swyddogion Cyngor Gwynedd: Keira Sweeney (Rheolwr Cynllunio), Alun Evans (Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd (Lles, Iechyd a Diogelwch) a Ffion Muscroft (Swyddog Gwarchod y Cyhoedd)

Einir Wyn (Clerc Cyngor Cymuned Llanengan)

Preswylwyr Lleol: Mr Wyn Williams, Mr Robert Kennedy, Mrs Margot Jones a Mr Martin Turtle

 

           

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y Cadeirydd y byddai gan bob parti hawl i hyd at 5 munud i gyflwyno eu sylwadau

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer bwyty gyda hawl i werthu alcohol a gweini bwyd o fan arlwyo ar lecyn tu allan i adeilad busnes gwerthu a thrwsio cychod rhwng 11:00 hyd at 21:20, saith diwrnod yr wythnos ynghyd a hanner awr yn ychwanegol er mwyn rhoi cyfle i gwsmeriaid orffen a gadael. Adroddwyd na wnaed cais am yr hawl i gynnal adloniant, ond petai'r drwydded yn cael ei chaniatáu bydda’r ymgeisydd yn gallu manteisio ar eithriadau Deddf Cerddoriaeth Fyw 2012 i chwarae cerddoriaeth chwyddedig tan 22:00

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod amryw o wrthwynebiadau wedi eu derbyn i’r cais mewn perthynas â'r pedwar amcan trwyddedu - Atal trosedd ac anhrefn, atal niwsans cyhoeddus, sicrhau diogelwch cyhoeddus a gwarchod plant rhag niwed.

 

Argymhellwyd i’r Pwyllgor wrthod y cais yn unol â gofynion Deddf Drwyddedu 2003 ac am y rhesymau isod yn benodol:

·         Bod y safle agored mewn lleoliad peryglus ar bwys priffordd a chyffordd brysur, ac ar gwrtil busnes cychod prysur

·         Na fyddai’n bosib i’r ymgeisydd atal y peryglon i gwsmeriaid ac eraill oherwydd trafnidiaeth ceir a thractorau hefo trelars a chychod drwy fesurau rheoli oherwydd nad yw'r safle yn ddiogel nac yn addas fel eiddo trwyddedig.

·         Na fyddai’n bosib rheoli sŵn o’r lleoliad agored hwn; er gwaethaf y mesurau sydd yn cael eu cynnig gan yr ymgeisydd.  

 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i'r Rheolwr Trwyddedu ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gefnogi unrhyw sylwadau ysgrifenedig

·      Gwahodd y Rheolwr Trwyddedu a’r ymgeisydd i ymateb i’r sylwadau a chrynhoi eu hachos

Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd:

·         Bod blaen yr adeilad yn wag ac yn lleoliad addas ar gyfer cynnig  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.

5.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 251 KB

Caffi Llew Glas, 3, Plas y Goits, Stryd Fawr, Harlech,  LL46 2YA.

 

I ystyried y cais

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Bod y Pwyllgor yn caniatau cais yn unol â'r amodau a osodwyd gan gais cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri NP5/61/T2E

 

Cofnod:

  1. Caffi Llew Glas, 3, Plas y Goits, Stryd Fawr, Harlech

 

Ar ran yr eiddo:          Ms Harriet Brown (ymgeisydd)         

 

Ymatebwyr:                Mr Dafydd Thomas (Swyddog Cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri)

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygodd y Cadeirydd y byddai gan bob parti hawl i hyd at 5 munud i gyflwyno eu sylwadau

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer caffi / bar lluniaeth ysgafn gyda lle i fwyta tu mewn a thu allan i’r eiddo.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd bod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwrthwynebu’r cais oherwydd ei fod yn groes i hawliau cynllunio cais rhif NP5-61-T2E-DN ond petai’r ymgeisydd yn addasu oriau i gydymffurfio gydag amodau’r cais byddai’n dderbyniol

 

Argymhellwyd i’r Pwyllgor ganiatáu y cais yn unol â sylwadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a gofynion Deddf Drwyddedu 2003 ac am y rhesymau isod yn benodol:

 

Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor a’r ymgeisydd ofyn cwestiynau i’r Rheolwr  Trwyddedu

·      Gwahodd yr ymgeisydd i ymhelaethu ar y cais

·      Rhoi cyfle i aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded.

·      Rhoi cyfle i'r Rheolwr Trwyddedu ofyn cwestiynau i ddeilydd y drwydded

·      Rhoi cyfle i’r ymgynghorai gefnogi unrhyw sylwadau ysgrifenedig

·      Gwahodd y Rheolwr Trwyddedu a’r ymgeisydd i ymateb i’r sylwadau a chrynhoi eu hachos

Nodwyd siom nad oedd barn wedi ei dderbyn gan Cyngor Cymuned Harlech ac y byddai cynnwys lluniau o’r eiddo a / neu luniau o’r sgwâr / stryd wedi bod yn fanteisiol.

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn ag argymhelliad yr Uned Trwyddedu, cadarnhawyd mai yn unol â sylwadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yr oeddynt yn argymell caniatáu y cais ac nid yn unol â sylwadau Gwarchod y Cyhoedd fel y nodwyd yn yr adroddiad.

Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd:

·         Mai menter fechan, ysgafn oedd ganddi dan sylw

·         Nad oedd am fentro gyda rhywbeth mwy oherwydd anodd recriwtio staff

·         Yn hapus i addasu’r oriau agor i gyd-fynd a’r cais cynllunio

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â sut roedd yr ymgeisydd yn bwriadu tawelu pryderon sŵn i’r dyfodol, nododd nad oedd bwriad ganddi gynnal adloniant na nosweithiau hwyr. Ategodd bod ei thad yn byw yn y fflat uwchben ac yn feirniadol o unrhyw sŵn! Nododd  hefyd bod y staff wedi eu hyfforddi i ddelio gyda chwsmeriaid annymunol.

 

Manteisiodd yr ymgynghorai oedd yn bresennol ar y cyfle i ymhelaethu ar sylwadau a gyflwynwyd ganddynt drwy lythyr.

 

Mr Dafydd Thomas (Swyddog Cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri)

·         Bod y cais wedi ei wrthod oherwydd yn groes i amodau cais cynllunio

·         Yn derbyn bod yr ymgeisydd wedi  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.