Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH / Zoom

Cyswllt: Sioned Mai Jones  01286 679665

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Eryl Jones-Williams yn Gadeirydd y Pwyllgor Craffu Gofal am y flwyddyn 2022/23.

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Linda Ann Jones yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Craffu Gofal am y flwyddyn 2022/23.

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sydd yn fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

6.

COFNODION pdf eicon PDF 263 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar yr 17eg o Fawrth, 2022 fel rhai cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYFARFODYDD HERIO PERFFORMIAD pdf eicon PDF 179 KB

I enwebu aelodau o’r Pwyllgor i fynychu cyfarfodydd herio perfformiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Enwebu'r Cynghorwyr canlynol i fynychu cyfarfodydd Herio Perfformiad:

 

  • Maes gwaith Oedolion Iechyd a Llesiant: Y Cynghorwyr Sasha Williams a Meryl Roberts.
  • Maes gwaith Plant a Chefnogi Teuluoedd: Y Cynghorydd Gwynfor Owen gyda’r ail enwebiad i’w gadarnhau yng nghyfarfod mis Medi o’r Pwyllgor hwn.

·         Maes gwaith Tai ac Eiddo: Y Cynghorwyr Dewi Jones a Menna Baines.

8.

CRAFFU TREFNIADAU GOFAL IECHYD CANOLBARTH CYMRU pdf eicon PDF 199 KB

I enwebu tri aelod i gynrychioli’r Pwyllgor Craffu ar Grŵp Craffu Cyd-Bwyllgor Iechyd a Gofal Canolbarth Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Enwebu'r Cynghorwyr John Pughe, Linda Ann Jones ac Eryl Jones-Williams i gynrychioli’r Pwyllgor Craffu ar Grŵp Craffu Cydbwyllgor Iechyd a Gofal Canolbarth Cymru.

9.

ADRODDIAD SEFYDLOGRWYDD MARCHNAD GOGLEDD CYMRU pdf eicon PDF 350 KB

I ddarparu trosolwg o Adroddiad Sefydlogrwydd Marchnad Gogledd Cymru 2022 ac i geisio cefnogaeth y Pwyllgor i gymeradwyaeth yr Adroddiad gan y Cabinet a’r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad gan nodi’r wybodaeth.

b)    Mynegi cefnogaeth y Pwyllgor i gymeradwyaeth yr adroddiad gan y Cabinet a’r Cyngor.