Rhaglen

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  E-bost: NatalieLloydJones@Gwynedd.Llyw.Cymru

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I nodi unrhyw ymddiheuriadau.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 269 KB

5.

CYLLIDEB GWE 2021-2022 - ADOLYGIAD CHWARTER 1 pdf eicon PDF 404 KB

Diweddaru aelodau’r Cydbwyllgor ar adolygiad ariannol diweddaraf cyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2021/22.

 

 

6.

CYNLLUN BUSNES RHANBARTHOL 2021-2022 GWE - ADRODDIAD MONITRO CHWARTER 1 pdf eicon PDF 368 KB

Cyflwyno adroddiad monitro chwarter 1 - Cynllun Busnes Rhanbarthol 2021-2022 GwE i'r Cyd-Bwyllgor. 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIADAU HUNAN ARFARNU YSGOLION pdf eicon PDF 268 KB

Cyflwyno’r adroddiad i aelodau’r Cyd-bwyllgor. 

Dogfennau ychwanegol:

8.

PROSESAU A STRWYTHURAU RHANBARTHOL AR GYFER CEFNOGI A HERIO YSGOLION SY'N DESTUN PRYDER pdf eicon PDF 378 KB

Rhannu gwybodaeth ag aelodau'r Cyd Bwyllgor am esblygu strwythurau a phrosesau rhanbarthol i gefnogi ysgolion sy'n destun pryder.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

STRATEGAETH RHANBARTHOL - ADNEWYDDU A DIWYGIO: CEFNOGI LLES A CHYNNYDD Y DYSGWYR pdf eicon PDF 282 KB

Cyflwyno gwybodaeth, ac i aelodau'r Cyd-bwyllgor gymeradwyo ein 'Strategaeth ranbarthol - Adnewyddu a diwygio: cefnogi lles a chynnydd dysgwyr'. 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Y GYMRAEG - CYNLLUNIAU CLWSTWR A PHROSIECT LLAFAREDD 'EIN LLAIS NI' pdf eicon PDF 518 KB

Rhannu gwybodaeth am y trefniadau a’r cynlluniau ar gyfer dau brif ffrwd gwaith y cynllun busnes ar gyfer y Gymraeg eleni – trefniadau ar gyfer y Cynlluniau Clwstwr a Phrosiect Llafaredd ‘Ein Llais Ni’.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

DYSGU DIGIDOL pdf eicon PDF 331 KB

Rhannu gwybodaeth ag aelodau'r Cyd-bwyllgor ynglŷn â’r maes gwaith ‘Dysgu Digidol’. 

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

TREFN YMDRIN A PHRYDERON A CHWYNION GwE pdf eicon PDF 490 KB

Derbyn a chymeradwyo’r drefn o ymdrîn â phryderon a chwynion GwE. 

 

Dogfennau ychwanegol: