Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 396 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Mawrth, 2022 fel rhai cywir.

5.

SEFYLLFA ALLDRO REFENIW A CHYFALAF Y BWRDD UCHELGAIS AR GYFER 2021-22 pdf eicon PDF 535 KB

Adroddiad gan Dewi Morgan (Swyddog Cyllid Statudol)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

1.       Nodi a derbyn adroddiad alldro refeniw y Bwrdd Uchelgais ar gyfer 2021/22 (Atodiad 1 i’r adroddiad) a'r Adolygiad Diwedd Blwyddyn Cyfalaf fel ym Mawrth 2022 (Atodiad 3).

2.       Cymeradwyo agor dwy gronfa wrth gefn newydd ynghyd â'r trosglwyddiadau i gronfeydd wrth gefn fel y manylir yn Atodiad 2.

3.       Dirprwyo'r hawl i'r Cyfarwyddwr Portffolio, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Bwrdd, neu yn ei (h)absenoldeb, yr Is-gadeirydd, a’r Swyddog Cyllid Statudol, i gymeradwyo gwariant o'r gronfa Prosiectau wrth gefn yn 2022/23.

 

6.

CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU - ADRODDIAD PERFFORMIAD CHWARTER 4 pdf eicon PDF 354 KB

Adroddiad gan Hedd Vaughan-Evans  (Rheolwr Gweithrediadau)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

1.       Nodi Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 a Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddaru.

2.       Cymeradwyo cyflwyno Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ynghyd â phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol, gan nodi hefyd bod y Bwrdd yn bryderus ynglŷn â’r costau cynyddol a’r risgiau sy’n wynebu cyflawniad y Cynllun Twf, ac y bydd, o ganlyniad i’r pryderon hynny, yn trafod hyn ymhellach yn ei gyfarfod nesaf ac, yn y cyfamser, yn ystyried camau lliniaru, fydd yn cynnwys trafodaethau ar lefel genedlaethol.

 

7.

DIWEDDARIAD PROSIECT DATGARBONEIDDIO TRAFNIDIAETH (HYDROGEN) pdf eicon PDF 575 KB

Adroddiad gan Henry Aron (Rheolwr Rhaglen Ynni)

Penderfyniad:

 

1.       Cymeradwyo'r ffordd ymlaen a ffefrir ar gyfer y prosiect.

2.       Awdurdodi'r Cyfarwyddwr Portffolio, mewn ymgynghoriad â'r Bwrdd Rhaglen, i baratoi a chyhoeddi Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw yn unol â'r adroddiad.

 

8.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan ei bod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny).

 

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol a masnachol cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth o’r fath heb ei gyhoeddi. Mae’r adroddiad yn benodol ynglŷn a materion ariannol a busnes ynghyd a thrafodaethau cysylltiedig Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r cyrff a’r Cynghorau ac yn tanseilio hyder rhai eraill sydd yn ymwneud a’r Gytundeb Twf i rannu gwybodaeth sensitif ar gyfer ystyriaeth. Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau yr allbwn cyfansawdd gorau.

 

9.

CANOLFAN OPTEG A PHEIRIANNEG MENTER - ACHOS BUSNES AMLINELLOL

Adroddiad i’w gylchredeg i aelodau’r Bwrdd yn unig.

Penderfyniad:

 

1.    Cymeradwyo’r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer prosiect Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter ac, yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraethau Cymru a’r DU o’r broses sicrwydd yr ymgymerwyd â hi a bod Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam (WGU) yn rhoi sylw i’r materion sydd wedi’u nodi yn yr adroddiad, bod cais Adran 7 yn cael ei wneud i baratoi Achos Busnes Llawn i’r Bwrdd ei ystyried yn dilyn cwblhau’r broses caffael a’r broses caniatâd.

2.    Nodi y bydd cymeradwyo’r OBC yn gweithredu fel cymeradwyaeth i’r cais i newid mewn perthynas â chyllid cyfatebol gan Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam.  Yn sgil cymeradwyo argymhelliad 1, bod gofyn hysbysu Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU am y newid sydd wedi’i gytuno.

3.    Derbyn argymhelliad y Swyddfa Rheoli Portffolio a'r Bwrdd Portffolio y dylai unrhyw gymeradwyaeth i'r Achos Busnes Llawn yn y dyfodol fod yn amodol ar i Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam barhau i gyflawni cwmpas gwreiddiol y prosiect a buddsoddi'r un cyfanswm yn uniongyrchol yn y Gogledd ag y cytunwyd arno'n wreiddiol er na ellir ei gyfrif fel rhan o'r prosiect Cynllun Twf hwn

4.    Dirprwyo i'r Cyfarwyddwr Portffolio gymeradwyaeth derfynol o'r fanyleb caffael a'r meini prawf gwerth cymdeithasol cyn i ariannwr y prosiect ddechrau caffael.

5.    Nodi bod y trefniadau ariannol terfynol ar gyfer y prosiect a fydd yn ffurfio sail y Llythyr Cynnig Grant yn cael eu cytuno ar y cam Achos Busnes Llawn ac yn awdurdodi'r Cyfarwyddwr Portffolio, mewn ymgynghoriad â Swyddog Adran 151 a Swyddog Monitro'r Awdurdod Lletya i gytuno ar y telerau drafft i'w cymeradwyo gan y Bwrdd.