Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebeca Jones  01286 679890

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2022-2023

Penderfyniad:

 

Ethol y Cynghorydd Robin Williams (Cyngor Môn) yn Gadeirydd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar gyfer y flwyddyn 2022/23.

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer 2022-2023

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Dafydd Meurig (Cyngor Gwynedd) yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar gyfer y flwyddyn 2022/23.

 

3.

YMDDIHEURIADAU

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 282 KB

7.

CYFRIFION TERFYNOL AR GYFER PWYLLGOR POLISI CYNLLUNIO AR Y CYD pdf eicon PDF 205 KB

 

Cyflwyno adroddiad gan Uwch Reolwr Cyllid, Cyngor Gwynedd 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn a chymeradwyo’r wybodaeth:

 

 · Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2020/21

 · Ffurflen Flynyddol ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben 31 Mawrth 2021