Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 385 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd 2022 fel rhai cywir.

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PENNAETH GWASANAETHAU DEMOCRATIAETH pdf eicon PDF 480 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democratiaeth.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r wybodaeth.

 

6.

CEFNOGAETH I GYNGHORWYR A DIOGELWCH CYNGHORWYR pdf eicon PDF 239 KB

Cyflwyno adroddiad ar y cyd gan y Rheolwr Democratiaeth ac Iaith, y Pennaeth Cynorthwyol Cefnogaeth Gorfforaethol a’r Swyddog Hyfforddiant Aelodau.

 

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad er gwybodaeth.

 

7.

DARPARIAETH DYSGU A DATBLYGU I AELODAU pdf eicon PDF 814 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Dysgu a Datblygu’r Sefydliad.

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r trefniadau hyfforddiant a chamau a gynigir.

 

8.

CEFNOGAETH I GYNGHORWYR - PERFFORMIAD Y TIM GWASANAETHAU DEMOCRATIAETH pdf eicon PDF 326 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Gwasanaethau Democratiaeth ac Iaith a’r Arweinydd Tim Democratiaeth.

Penderfyniad:

Nodi’r sylwadau a derbyn yr adroddiad.

 

9.

ADRODDIAD PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL pdf eicon PDF 577 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Gwasanaeth Democratiaeth ac Iaith.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

  1. Argymell i’r Cyngor llawn fabwysiadu’r rhestr uwch gyflogau ar gyfer 2023/24 ac i’r dyfodol (fel y’i gwelir ym mharagraff 14 o’r adroddiad i’r pwyllgor).
  2. Nodi bod y Pwyllgor wedi gofyn am wybodaeth ychwanegol yng nghyswllt cyfrifoldebau a llwyth gwaith Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth, gan gynnwys cymhariaeth gyda’r sefyllfa mewn siroedd eraill, ac yn dymuno argymell i’r Cyngor llawn y dylid talu uwch-gyflog i Gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth, os yw’r wybodaeth ychwanegol yn teilyngu hynny.