Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 118 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 27 Hydref, 2023 fel rhai cywir.

5.

IS-BWYLLGOR SAFONAU - PENODI AELODAU pdf eicon PDF 137 KB

Iwan Evans, Swyddog Monitro, i gyflwyno’r adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1.         Mabwysiadu addasiadau i Gylch Gorchwyl yr Is Bwyllgor Safonau fel y nodir yn Atodiad 1 i’r adroddiad.

2.         Mabwysiadu y meini prawf ar gyfer penodi aelodau annibynnol i'r Pwyllgor Safonau a Sefydlu Panel Cyfweld yn unol ag Atodiad 2.

3.         Dirprwyo trefnu y broses penodi i’r Swyddog Monitro.

 

6.

CYNLLUN GWEITHREDU DRAFFT AR GYFER DATBLYGU CYNLLUN TRAFNIDIAETH RHANBARTHOL NEWYDD I OGLEDD CYMRU pdf eicon PDF 694 KB

Alwen Williams, Prif Weithredwr Dros Dro y CBC, i gyflwyno’r adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r Cynllun Gweithredu drafft arfaethedig i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru.