Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 127 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 26 Ionawr 2024 fel rhai cywir.

5.

DIWEDDARIAD AR GYNNYDD O DROSGLWYDDO SWYDDOGAETHAU I'R CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG, A THREFNIADAU CYCHWYNNOL AR GYFER YMESTYN SECONDIAD CYFREDOL A PHENODIAD DILYNOL Y PRIF WEITHREDWR pdf eicon PDF 626 KB

I gyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd o sefydlu'r Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd ac i weithredu ei ddyletswddau a’i swyddogaethau statudol. A nodi’r cynllun arfaethedig mewn perthynas â threfniant secondiad  presennol Prif Weithredwr y CBC sy'n dod i ben ar 31 Mawrth, 2024 a'r cynnig ar gyfer penodiad

o’r 1 Gorffennaf, 2024.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Rhan A:

Nodwyd y wybodaeth ddiweddaraf am waith i sefydlu CBC y Gogledd, gan gynnwys datblygu'r Cynllun Trafnidiaeth Ranbarthol (RTP) a'r Cynllun Datblygu Strategol (SDP) i weithredu’r dyletswyddau a swyddogaethau statudol y CBC; a sefydlu Prosiect Gweithredol ar gyfer CBC y Gogledd.

Rhan B:

Cytunwyd i roi estyniad i'r trefniant presennol, ar gyfer secondiad rhan-amser Alwen Williams i rôl Prif Weithredwr CBC, hyd at ddiwedd Mehefin 2024.

Yn amodol ar gwblhau’n ffurfiol yr ymgynghoriad TUPE cyfredol gyda staff Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, i gadarnhau trosglwyddiad arfaethedig a phenodi Alwen Williams fel Prif Weithredwr y Cyd-bwyllgor Corfforedig o 1 Gorffennaf, 2024.

6.

CYNLLUN TRAFNIDIAETH RHANBARTHOL GOGLEDD CYMRU - ACHOS DROS NEWID DRAFFT pdf eicon PDF 588 KB

I gyflwyno'r 15 amcan allweddol o fewn y Cynllun Trafnidiaeth Ranbarthol ar gyfer Gogledd Cymru - Achos dros y Newid drafft.

Penderfyniad:

Cytunwyd i’r 15 amcan o fewn yr Achos dros Newid drafft fel rhan o Gynllun Trafnidiaeth Gogledd Cymru.