Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion drafft

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Moira Duell Parri (Swyddog Iechyd yr Amgylchedd)

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Cofnod:

Dim i’w nodi

3.

MATERION BRYS

Cofnod:

Dim i’w nodi

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO

The Vaults, 334 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd

 

I ystyried y cais

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu y cais fel cafodd ei gyflwyno, yn ddarostyngedig ar addasu oriau gwerthiant alcohol.

 

Oriau Diwygiedig Cyflenwi Alcohol – Ar yr eiddo yn unig

10:00 – 00:00 Dydd Sul i Ddydd Iau

10:00 – 02:00 Dydd Gwener i Ddydd Sadwrn

 

Amodau:

·         Bydd amseroedd ansafonol yn parhau fel y maent ar gyfer penwythnosau Gŵyl y Banc, gyda chaniatâd ychwanegol i alluogi hyd at ddeg digwyddiad bob blwyddyn (Sul i Iau) lle caiff yr eiddo weithredu hyd at 02:00 gyda gwybodaeth a chytundeb ymlaen llaw gan yr Awdurdod Lleol a’r Heddlu

·         Cynnwys amodau TCC arfaethedig

·         Cyflogi staff drysau sy’n gofrestredig â’r SIA o 21:00 ymlaen ar adegau lle mae’r eiddo yn agored ar gyfer busnes yn hwyrach na 23:00 (nos Wener a nos Sadwrn)

·         Deilydd y drwydded i gynnal asesiad risg i weld os oes angen Goruchwylwyr Drysau ar yr eiddo ac i gyflogi Goruchwylwyr Drysau, sy’n gofrestredig â’r SIA, os bydd angen hynny

·         Cynnwys  mesurau er dibenion rheoli sŵn

·         Cynnwys y mesurau ychwanegol a gyflwynwyd yn rhan M o’r cais, fel amodau i’r drwydded.

 

Cofnod:

Y Vaults, 334 Stryd Fawr, Bangor Ll57 1YA

 

Eraill a wahoddwyd:

 

·         Mr James Chinery (yr ymgeisydd)

·         Lis Williams (Heddlu Gogledd Cymru)

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Amlygwyd bod sylwadau am y cais wedi eu cyhoeddi yn y wasg a bod y sylwadau hynny yn gynamserol o ystyried nad oedd y cais wedi bod gerbron yr Is-bwyllgor.

 

a)                    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer tafarn a bwyty Y Vaults, 334 Stryd Fawr, Bangor. Cafodd y cais ei gyflwyno mewn perthynas â cherddoriaeth byw ac wedi’i recordio tu mewn, lluniaeth hwyr yn y nos ar ac oddi ar yr eiddo a chyflenwi alcohol ar yr eiddo.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol. Cyfeiriwyd at y mesurau yr oedd yr ymgeisydd yn ei argymell i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu ac amlygwyd y byddai’r mesurau hyn yn cael eu cynnwys ar y drwydded.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd nad oedd gan Heddlu Gogledd Cymru wrthwynebiad i’r cais, ond roeddynt wedi cyflwyno amodau a sylwadau yn ymwneud a’r egwyddorion o Atal Niwsans Cyhoeddus a Diogelwch y Cyhoedd. Er yn croesawu menter busnes newydd ym Mangor tynnwyd sylw at yr angen i sicrhau ymgynghoriad gyda thrigolion cyfagos i’r eiddo a hefyd bod yr ardal dan sylw yn ardal brysur gyda’r nos. Awgrymwyd y byddai agor lleoliad arall yn yr ardal yma yn cynyddu’r nifer ymwelwyr ac o ganlyniad yn cynyddu’r risg o drwbl / anaf difrifol / marwolaeth. Cyflwynwyd sylwadau hefyd gan Wasanaeth Iechyd yr Amgylchedd oedd yn pryderu am effaith sŵn o’r eiddo ar drigolion cyfagos, a hefyd am ddiffyg gwybodaeth am gynllun ar y defnydd o gyfleusterau awyr agored.

 

Roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell fod y Pwyllgor yn ystyried sylwadau ac amodau’r Heddlu, ynghyd ag amodau ychwanegol Iechyd yr Amgylchedd fel y cytunwyd gyda’r ymgeisydd, a chymeradwyo’r cais yn unol â Deddf Trwyddedu 2003

 

b)                    Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·         Cyfle i Aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd, yr ymgeisydd neu ei gynrychiolydd i ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·         Rhoi cyfle i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd ymhelaethu ar y cais a galw tystion

·         Rhoi cyfle i Aelodau’r Is-bwyllgor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd a/neu ei gynrychiolydd

·         Ar ddisgresiwn y Cadeirydd gall cynrychiolydd y Cyngor ofyn cwestiynau i’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd

·         Rhoi gwahoddiad i bob Ymgynghorai gefnogi unrhyw sylwadau ysgrifenedig

·         Rhoi cyfle i gynrychiolydd y Cyngor a’r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd grynhoi eu

hachos.

 

c)                    Wrth ymhelaethu ar y cais, nododd yr ymgeisydd:

·         Bod y dafarn yn un o hen dafarndai Bangor – dros 150 mlwydd oed

·         Mai’r bwriad oedd darparu tafarn / bwyty ar gyfer pobl aeddfed – nid oedd y fenter yn cael ei thargedu ar gyfer myfyrwyr / pobl ifanc

·         Bydd bwyd ac adloniant byw yn  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.