Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer 2024/25.

Penderfyniad:

Penodi’r Cynghorydd Julie Fallon yn Gadeirydd ar gyfer 2024/25. 

2.

IS-GADEIRYDD

Penodi Is-gadeirydd ar gyfer 2024/25.

Penderfyniad:

Penodi’r Cynghorydd Gill German yn Is-gadeirydd ar gyfer 2024-25. 

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

6.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 160 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 20 Mawrth, 2024 fel rhai cywir.

7.

CYFRIFON TERFYNOL GWE 2023-24 - ALLDRO REFENIW pdf eicon PDF 202 KB

Diweddaru aelodau’r Cydbwyllgor ar adolygiad ariannol terfynol cyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2023/24.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

1.    Nodi a derbyn Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw Cydbwyllgor GwE am 2023/24. 

2.    Cymeradwyo trosglwyddiad ariannol o gronfa wrth gefn GwE i ariannu gorwariant o £77,323 yn 2023/24, ar ôl ystyried y prif wahaniaethau rhwng y gyllideb a’r gwir wariant. 

3.    Cymeradwyo sefyllfa ariannol derfynol 2023/24 fydd yn sail i’r datganiadau ariannol statudol GwE am y flwyddyn sydd i’w cynhyrchu, eu hardystio a’u cyhoeddi gan Adran Gyllid yr awdurdod lletya o fewn yr amserlen statudo

 

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2023-2024 GWE pdf eicon PDF 173 KB

Cyflwyno Adroddiad Blynyddol GwE 2023-2024 i'r Cyd-Bwyllgor. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo a derbyn yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2023-2024. 

9.

COFRESTR RISG GWE pdf eicon PDF 191 KB

Cyflwyno Cofrestr Risg ddiweddaraf GwE i'r Cyd-Bwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

1.         Cymeradwyo cynnwys y gofrestr. 

2.         Y dylai Bwrdd Rheoli GwE wahodd y Cydbwyllgor i un o’u cyfarfodydd fel bod modd briffio’r aelodau ar yr adroddiad sy’n cael ei ddrafftio, a hynny mewn da bryd cyn cyfarfod Gorffennaf o’r Cydbwyllgor, fel bod modd i’r aelodau adlewyrchu ar hynny a chael trafodaeth agored mewn gweithdy cyn cytuno ar y ffordd ymlaen yn y Cydbwyllgor ym mis Gorffennaf. 

 

10.

CEFNOGAETH DYSGU PROFFESIYNOL GWE 04-2024 - 03-2025 pdf eicon PDF 168 KB

Rhannu gwybodaeth gydag Aelodau Cyd-bwyllgor GwE am ein Cynnig Dysgu Proffesiynol ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol.

 

Penderfyniad:

Cymeradwyo cynnwys yr adroddiad a’r Cynllun Dysgu Proffesiynol newydd.