Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Y Cynghorwyr:- Craig ab Iago, Dylan Bullard, Anwen Davies, Aled Evans, Dylan Fernley, Simon Glyn, Selwyn Griffiths, Sian Hughes, Judith Humphreys, Aeron Maldwyn Jones, Eric Merfyn Jones, Linda Ann Jones, Eryl Jones-Williams, Dilwyn Morgan, Rheinallt Puw, Peter Read, John Pughe Roberts, W.Gareth Roberts, Paul Rowlinson, Mike Stevens, Hefin Underwood, Catrin Wager a Gruffydd Williams.

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Dim i’w nodi.

 

3.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cydymdeimlwyd ag Aled Davies (Pennaeth Oedolion, Iechyd a Llesiant) ar golli ei fam yn ddiweddar.

 

Nodwyd bod y Cyngor yn dymuno cofio hefyd am bawb o fewn cymunedau’r sir oedd wedi colli anwyliaid yn ddiweddar.

 

Safodd y Cyngor fel arwydd o barch.

 

Nodwyd bod mab y Cynghorydd Anwen Davies wedi bod yn ddifrifol wael yn ddiweddar a dymunwyd iddo adferiad llwyr a buan.

 

Llongyfarchwyd y Ffermwyr Ifanc ar eisteddfod lwyddiannus ym Mhorthmadog yn ddiweddar, ac yn arbennig i griw y Rhiw ar eu llwyddiant, ac un ohonynt, Sian Heulwen Roberts o’r Adran Amgylchedd, ar ennill y gadair.

 

Nodwyd y daeth y datganiad dydd Mawrth mai Ardaloedd y Llechi fydd yr enwebiad nesaf i gael ei gyflwyno i Unesco.  Roedd hyn yn newyddion gwych i Wynedd gyfan fel cyfle i ddathlu ein treftadaeth ddiwydiannol unigryw.

 

Nodwyd y cynhelid gwasanaeth cyhoeddus byr yng Nghastell Caernarfon am 2.30 yp ar Sul y Cofio, 11 Tachwedd 2018 i nodi canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Mawr.  Yn ystod y gwasanaeth taenid llwch y Croesau Pabi a osodwyd yng Ngardd Goffa’r Rhyfel Mawr a agorwyd yn y Castell ar 7 Gorffennaf 2016, ar yr union leoliad lle bu’r ardd Goffa. 

 

Nodwyd y cynhelid Bore Coffi gan Liz Saville Roberts AS yn Nhŷ Siamas, Sgwâr Eldon, Dolgellau am 10.30 yb, dydd Gwener 2 Tachwedd gyda’r Groes Goch a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol er mwyn cynorthwyo’r elusennau i recriwtio gwirfoddolwyr.  Eglurwyd eu bod yn gweithio ar y cyd ar brosiect o’r enw Camau Cadarn ac y byddai Ann Griffith, Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu yno ac i roi sgwrs fer ar wirfoddoli. 

 

Hefyd, nodwyd bod Liz Saville Roberts AS wedi trefnu digwyddiad i gofio Gwrthwynebwyr Cydwybodol y Rhyfel Byd Cyntaf, yng Nghapel Bowydd, Blaenau Ffestiniog, dydd Sadwrn 17 Tachwedd o 9.30 yb. 

 

4.

GOHEBIAETH, CYFATHREBIADAU, NEU FUSNES ARALL

Derbyn unrhyw ohebiaeth, gyfathrebiadau neu fusnes arall a ddygir gerbron yn arbennig dan gyfarwyddyd y Cadeirydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Dim i’w nodi.

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Dim i’w nodi.

6.

CYNLLUN TWF AR GYFER ECONOMI GOGLEDD CYMRU: Y DDOGFEN GYNNIG pdf eicon PDF 134 KB

Ystyried adroddiad Arweinydd y Cyngor  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Cyflwynodd yr Arweinydd adroddiad yn gwahodd y Cyngor i gadarnhau’r Ddogfen Gynnig er mwyn rhoi mandad i’r arweinyddion ymrwymo i Gytundeb Penawdau’r Telerau gyda’r ddwy Lywodraeth.

 

Gosododd yr Arweinydd y cyd-destun gwleidyddol ac ymhelaethodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol ar bwrpas y ddogfen, y prif ystyriaethau a’r camau nesaf.

 

Rhoddwyd cyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a chynnig sylwadau.

 

Yn ystod y drafodaeth, mynegwyd cefnogaeth frwd i’r ddogfen gan nifer o aelodau ar y sail:-

 

·         Bod y cynllun hwn yn cynnig cyfle gwych ac unigryw i Wynedd ac y dylid cefnogi’r ddogfen ac ymddiried yn yr Arweinydd i frwydro ar ein rhan.

·         Bydd y cynllun hwn yn helpu pobl ifanc i gael gwaith yn eu hardal leol ac yn creu’r amgylchedd i sector breifat y sir ffynnu yn y dyfodol.

·         Wrth lunio’r cynllun hwn, mae’r ddwy sir bellaf i’r Dwyrain wedi troi eu golygon yn ôl at siroedd y Gorllewin fel bod y 6 awdurdod ar draws y Gogledd yn siarad ag un llais.

·         Nid yw’r ‘status quo’ yn opsiwn a rhaid manteisio ar y cynllun hwn all drawsnewid economi’r Gogledd.

·         Y croesawir y ffaith bod y cynllun yma yn mynd i roi adeiladau diwydiannol ar safleoedd strategol fel Parc Bryn Cegin, Bangor, sydd wedi bod yn wag ers 15 mlynedd ac mae’r addewid potensial o 250 o swyddi, dafliad carreg o ganol y ddinas, yn newyddion cadarnhaol iawn.

 

I’r gwrthwyneb, lleisiwyd pryder am y cynllun gan eraill ar y sail:-

 

·         Bod amheuaeth nad oedd y cynllun yn gwneud digon i gefnogi cefn gwlad Gwynedd.

·         Bod Gwynedd yn fach ac eiddil o gymharu â siroedd poblog y Gogledd Ddwyrain a Glannau Merswy ac y gallem ddifaru cael ein tynnu i mewn i gynllun o’r fath.

·         Bod yr anghyfartaledd rhwng GVA y Gogledd Ddwyrain a’r Gogledd Orllewin yn drawiadol, gyda Wrecsam yn cyrraedd 80% bron o gyfartaledd GVA Cymru a Lloegr (heb gynnwys Llundain a De Ddwyrain Lloegr) tra bo Môn yn 50% o’r cyfartaledd.  Disgwylid y byddai GVA Gwynedd, fel un o’r ardaloedd tlotaf yn Ewrop, yn isel hefyd, er y byddai’r swyddi sector cyhoeddus yn ardal Bangor a Chaernarfon yn sgiwio rhywfaint ar y ffigur hwnnw.

·         Nad yw’r ddogfen yn cyfeirio at effaith dylifiad alltudion yn ôl i’r wlad yn sgil Brexit.

·         O ran ynni niwclear a chloddfa gwastraff ynni niwclear Sellafield yn benodol, bod peryg’ i ni gael ein tynnu i mewn i’r egwyddor, os ydi o’n ddigon da i Cumbria, mae’n ddigon da i Wynedd a Môn hefyd.

·         Bod y ddogfen yn sôn am grantiau Ewropeaidd, ond ni fydd yna Undeb Ewropeaidd erbyn y bydd y cynllun hwn yn cael ei wireddu.

·         Bod llawer o sôn am fusnesau a’r arian y bydd busnesau preifat yn rhoi i mewn, ond nid oes yna fusnesau yng Ngwynedd all gyfrannu, gan mai busnesau meicro sydd yma yn cyflogi hyd at 10 o weithwyr yn unig.

·         Mai taflu llwch i lygaid pobl yw sôn am ledaenu’r ffyniant ac nad yw’r egwyddor o economeg rhaeadru erioed wedi gweithio.

·         Y sylwir bod yr adroddiad yn ‘  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 6.