Rhaglen

Lleoliad: Neuadd Dyfi, Aberdyfi, LL35 0NR

Cyswllt: Lowri Haf Evans E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer  2019 / 2020

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer 2019 / 2020

 

 

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

COFNODION pdf eicon PDF 76 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 5 Mawrth 2019 fel rhai cywir  

 

6.

DIWEDDARIAD AR FATERION RHEOLAETHOL YR HARBWR pdf eicon PDF 70 KB

I ystyried adroddiad  yr Uwch Swyddog Harbyrau

Dogfennau ychwanegol:

7.

MATERION I'W HYSTYRIED AR GAIS AELODAU'R PWYLLGOR YMGYNGHOROL

I ystyried materion ar gais yr aelodau

 

a)    Cei Aberdyfi

 

Peryglon Cei Harbwr Aberdyfi

 

 

 

 

8.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF

I nodi y cynhelir y cyfarfod nesaf ar 3ydd Mawrth 2020