Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Dwyryd, Canolfan gyswllt y Cyngor, Penrhyndeudraeth

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 91 KB

I gadarnhau cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2020.

5.

MATERION YN CODI O’R COFNODION

I drafod unrhyw eitemau sydd yn codi o’r cofnodion.

 

Mae ‘Statistical First Release’ – balansau ysgolion wedi’i hanfon at aelodau’r Fforwm.

6.

DYRANIAD INTEGREIDDIO pdf eicon PDF 61 KB

Adroddiad gan Hefin Owen.

7.

STRATEGAETH DIGIDOL YSGOLION pdf eicon PDF 64 KB

Cyflwyniad gan Huw Ynyr a Gwern ap Rhisiart

8.

GWASANAETH ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL A CHYNHWYSIAD

Cyflwyniad gan y Gwasnaeth

9.

GRANTIAU YSGOLION 2020/21 - DIWEDDARIAD

Cyflwynir y wybodaeth gan Hefin Owen.

10.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF

Bydd dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf yn cael ei gylchredeg.