Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

Ethol Cadeirydd ar gyfer 2021/22.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Beth Lawton yn Gadeirydd y pwyllgor hwn am 2021/22.

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2021/22.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Cai Larsen yn Is-gadeirydd y pwyllgor hwn am 2021/22.

 

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

6.

COFNODION pdf eicon PDF 327 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 15 Ebrill, 2021 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADDYSG A'R GYMRAEG: GWELEDIGAETH NEWYDD AR GYFER CYFUNDREFN ADDYSG DROCHI TUAG AT 2032 A THU HWNT pdf eicon PDF 430 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Cemlyn Williams

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a gofyn i’r Adran a’r Aelod Cabinet Addysg gymryd sylw o sylwadau’r pwyllgor, a bod y pwyllgor craffu yn derbyn adroddiad pellach ar hyn pan fydd mwy o fanylder ar gael.

 

8.

GRANTIAU COVID I FYD ADDYSG I GYNORTHWYO DISGYBLION pdf eicon PDF 601 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Cemlyn Williams

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a godwyd, gan hefyd obeithio cael diweddariad ar hyn ymhellach ymlaen yn y flwyddyn.

 

9.

RHAGLEN WAITH DDRAFFT CRAFFU 2021/22 pdf eicon PDF 306 KB

Cyflwyno rhaglen waith ddrafft craffu 2021/22 i’w mabwysiadu.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mabwysiadu rhaglen waith craffu 2021/22.