Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Rhith-gyfarfod (Ar hyn o bryd nid oes modd i’r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 220 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar y 24 Ionawr 2020 fel rhai cywir.

5.

PENAWDAU'R TELERAU pdf eicon PDF 430 KB

Adroddiad gan Alwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi fod Penawdau’r Telerau wedi’u cwblhau.

6.

LLYWODRAETHU RHAGLENNI pdf eicon PDF 456 KB

Adroddiad gan Hedd Vaughan-Evans, Rheolwr Gweithrediadau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd i:

·         Gadarnhau'r egwyddor o fabwysiadu dull rheoli rhaglenni a phrosiectau i gyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru yn cynnwys sefydlu Byrddau Rhaglen i oruchwylio'r cyflawni gweithredol

·         Cymeradwyo strwythur cyflawni arfaethedig fel sydd wedi'i amlinellu yn Atodiad 1 a Chylch Gorchwyl arfaethedig y Bwrdd Rhaglen fel sydd wedi'i amlinellu yn Atodiad 2.

·         Cymeradwyo penodi Uwch Swyddogion Cyfrifol a Dirprwy Uwch Swyddogion Cyfrifol fel sydd wedi'i amlinellu yn Atodiad 3 a phenodi Aelod Arweiniol o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i eistedd ar bob Bwrdd Rhaglen.

·         Nodi y bydd yr is-grwpiau presennol ar gyfer Ynni a Digidol yn cael eu disodli gan y Byrddau Rhaglen unwaith y byddent wedi'u sefydlu.

·         Dirprwyo'r hawl i'r Cyfarwyddwr Rhaglen, mewn ymgynghoriad â'r Swyddog Monitro a'r Grŵp Cefnogaeth Weithredol i weithredu trefniadau llywodraethu'r rhaglen a gwneud yr holl benodiadau eraill i'r Byrddau Rhaglen.

7.

CYTUNDEB LLYWODRAETHU 2 pdf eicon PDF 540 KB

Adroddiad gan Iwan G Evans, Swyddog Monitro – Awdurdod Lletyol.

Penderfyniad:

Cymeradwywyd yr adroddiad ynghyd a’r Cynllun Prosiect Cytundeb Llywodraeth 2 diwygiedig yn ddarostyngedig i dderbyn diweddariad yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd.

8.

MODELAU MASNACHOL pdf eicon PDF 380 KB

Adroddiad gan Hedd Vaughan-Evans, Rheolwr Gweithrediadau.

Penderfyniad:

Rhoddwyd sylwadau ar y papur gan nodi y bydd gwaith pellach yn cael ei wneud gan y Swyddfa Raglen, y Grŵp Cefnogaeth Weithredol a Swyddogion Cyllid ar sut gellir defnyddio modelau masnachol i ddyrannu arian ar gyfer rhaglenni a phrosiectau, gan nodi y bydd adroddiad pellach ar y mater yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Uchelgais.

9.

ADRODDIAD ALLDRO 2019/20 pdf eicon PDF 518 KB

Adroddiad gan Dafydd L.Edwards, Swyddog Cyllid Statudol yr Awdurdod

Lletya.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodwyd a derbyniwyd Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw y Cyd-bwyllgor ar gyfer 2019/20.

 

Cymeradwywyd ffurflen flynyddol swyddogol y Cyd-bwyllgor ar gyfer 2019/20 (amodol ar Archwiliad Allanol), oedd wedi'i gwblhau a'i ardystio'n briodol gan Swyddog Cyllid Statudol y Cyd-bwyllgor yn unol â'r amserlen statudol, sef 15 Mehefin 2020.

10.

CYLLIDEB 2020/21 pdf eicon PDF 507 KB

Adroddiad gan Dafydd L.Edwards, Swyddog Cyllid Statudol yr Awdurdod

Lletya.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd Cyllideb 2020/21 gydag Arian Grant ESF (Atodiad 1b) a rhoddwyd yr  hawl i’r Cyfarwyddwr Rhaglen mewn ymgynghoriad â Swyddog Adran 151 a Swyddog Monitro Cyngor Gwynedd a’r Cadeirydd, i ymrwymo hyd at £100,000 ychwanegol o’r gronfa wrth gefn yn ystod y flwyddyn, ar y pennawd Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiectau pe bai angen hynny, er mwyn cynnal a gwireddu amserlen y rhaglen waith ar gyfer y Cynllun Twf terfynol

11.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol.

12.

ADOLYGIAD GWAELODLIN PROSIECTAU

I ystyried yr adroddiad (copi ar wahân i’r Aelodau yn unig).

 

Bydd y wasg a’r cyhoeddi wedi eu cau allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 14, Atodiad 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972. Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig  mewn bod yn agored  ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig.   Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth fasnachol heb ei gyhoeddi.  Mae’r adroddiad yn benodol ynglyn a materion ariannol a busnes ynghyd a thrafodaethau cysylltiedig Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r cyrff  a’r Cynghroau Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau yr allbwn cyfansawdd gorau .

 

 

Penderfyniad:

1.         Nodi cynnwys yr adroddiad adolygiad gwaelodlin a'r cyflwyniad a wnaed yn y cyfarfod.

 

2.         Nodi y bydd y Cynllun Terfynol gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru yn seiliedig ar Achosion Busnes y Rhaglen.

 

3.         Cytuno i brosiect Datgarboneiddio Trafnidiaeth Rhanbarthol gael ei gyflawni fel rhan o'r   Rhaglen  Ynni Carbon Isel ac na fydd achos busnes Rhaglen Trafnidiaeth penodol  yn cael ei ddatblygu fel rhan o gytundeb y Cynllun Terfynol.

13.

BWRDD CYFLAWNI BUSNES

Penodi Cadeirydd i’r Bwrdd Cyflawni Busnes (ceisiadau a dogfennau ategol i’w cylchredeg ar wahân ar gyfer aelodau’r Bwrdd yn unig).

 

Bydd y wasg a’r cyhoeddi wedi eu cau allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 12, Rhan 4, Atodiad 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972. Mae’r paragraff yma’n berthnasol oherwydd bod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am unigolion penodol sydd â hawl i breifatrwydd. Nid oes unrhyw fudd cyhoeddus sydd yn galw am ddatgelu gwybodaeth bersonol am yr unigolion yma fyddai’n gorbwyso hawliau’r unigolion yma. O ganlyniad, mae’r budd cyhoeddus yn disgyn o blaid cadw’r wybodaeth yn eithriedig.

Penderfyniad:

Oherwydd y newid mewn cyd-destyn gohirio  symud ymlaen a’r  broses penodi Cadeirydd i’r Bwrdd Cyflawni Busnes er mwyn rhoi cyfle i’r Bwrdd Uchelgais ystyried oedd angen adolygu  rôl  y Bwrdd Cyflawni Busnes.

 

Fod adroddiad pellach i’w gyflwyno yn dilyn ymgynhoriad a’r sector breifat a’r Bwrdd Cyflawni Busnes.