Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 243 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 12 Mehefin, 2020 fel rhai cywir.

5.

RHEOLI RISG pdf eicon PDF 437 KB

Adroddiad gan Hedd Vaughan-Evans, Rheolwr Gweithrediadau.

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYTUNDEB LLYWODRAETHU 2 pdf eicon PDF 480 KB

Adroddiad gan Iwan G. D. Evans, Swyddog Monitro – Awdurdod Lletya.

7.

CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU - YMGYSYLLTU A'R SECTOR PREIFAT pdf eicon PDF 617 KB

Adroddiad gan Alwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen.

8.

CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol gan ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym mharagraff 14, Rhan 4, Atodiad 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972. Mae’r paragraff yma’n berthnasol oherwydd bod cynnwys yr eitem yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol a masnachol sensitif am y prosiectau. Mae hyn yn berthnasol i sefyllfa y cynghorau ond yn benodol y partïon sydd yn ceisio, neu yn bartneriaid ar gyfer prosiectau o fewn y Rhaglenni Cynllun Twf.

9.

ADOLYGIAD GWAELODLIN PROSIECTAU

Adroddiad i’w gylchredeg ar wahân ar gyfer aelodau’r Bwrdd yn unig.