Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sydd yn fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 218 KB

I gadarnhau cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 17 Chwefror 2020.

5.

DIWEDDARIAD AR GROWTH TRACK 360

Cyflwyniad gan Cyng. Louise Gritting a’r Cyng. Ian Roberts, Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Growth Track 360

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn y wybodaeth

 

6.

ADOLYGIAD BYSIAU RHANBARTHOL A DIWEDDARIAD BYSIAU pdf eicon PDF 565 KB

Diweddaru'r Aelodau ar y cynnydd gyda chynigion Llywodraeth Cymru i ddiwygio'r trefniadau llywodraethu bysiau a’r cynnydd â datblygu dull rhanbarthol gyda'r rhwydwaith bysiau.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Derbyn yr adroddiad a gofyn am adroddiad manwl pellach i’r cyfarfod nesaf ar y  cysyniad o ffurfio cwmni bysiau rhabarth Gogledd Cymru yn nodi’r  opsiynau gan gynnwys y trefniadau llywodraethu posib.