Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

Ethol Cadeirydd ar gyfer 2020/21.

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2020/21.

3.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

6.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 237 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 31 Gorffennaf 2020 fel rhai cywir.

7.

CYTUNDEB TERFYNOL pdf eicon PDF 794 KB

Alwen Williams i gyflwyno y pecyn o’r dogfennau allweddol sydd eu angen ar gyfer cyrraedd Cytundeb Terfynol ar Gynllun Twf Gogledd Cymru gyda Llywodraeth y DU ac Llywodraeth Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYLLIDEB REFENIW 2020/21 - ADOLYGIAD AIL CHWARTER pdf eicon PDF 520 KB

Dafydd L Edwards i darparu manylion y gwariant a'r incwm gwirioneddol ar gyfer ail chwarter blwyddyn ariannol 2020/21.

Dogfennau ychwanegol: