Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Virtual Meeting

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  E-bost: NatalieLloydJones@Gwynedd.llyw.cymru

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd.

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-Gadeirydd.

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol. 

5.

MATERION BRYS

Ystyried unrhyw fater sy’n teilyngu sylw brys ym marn y Cadeirydd.

6.

COFNODION pdf eicon PDF 228 KB

I gadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol o Bwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi a gynhaliwyd ar 12 Tachwedd 2019. 

7.

DIWEDDARIAD AR FATERION RHEOLAETHOL YR HARBWR pdf eicon PDF 204 KB

I drafod adroddiad yr Uwch Swyddog Harbyrau.

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD YR HARBWRFEISTR pdf eicon PDF 194 KB

I drafod adroddiad yr Harbwrfeistr.

9.

UNRHYW FATER ARALL

I drafod unrhyw fater arall sydd angen ystyriaeth gan y pwyllgor.

10.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF

I nodi dyddiad nesaf cyfarfod o’r Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi.