Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 126 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 27 Ionawr 2020 fel rhai cywir  (ynghlwm).

 

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU 2019/20 pdf eicon PDF 180 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Gyfreithiwr (Corfforaethol)  (ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r adroddiad blynyddol i’w gyflwyno i’r Cyngor llawn ar 3 Rhagfyr, yn ddarostyngedig i ychwanegu:-

·         paragraff yn nodi bod rôl gan bob cyngor, a phob aelod o bob cyngor, i arddel a hyrwyddo safon uchel o ymddygiad yn llygaid y cyhoedd, ac i herio ymddygiad amhriodol, boed yr Ombwdsmon yn ymwneud â’r mater ai peidio.

·         cyflwyniad a rhagair gan y Cadeirydd a’r Swyddog Monitro.

 

6.

DIWEDDARIAD AR Y PROTOCOL AR GYFER CYNNAL CYFARFODYDD YN RHITHIOL pdf eicon PDF 207 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Monitro  (i ddilyn).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

HONIADAU YN ERBYN AELODAU pdf eicon PDF 265 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Gyfreithiwr (Corfforaethol)  (ynghlwm).