Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

16/11/2020 - Application No C20/0623/19/AC - Land At Lon Cefnwerthyd, Bontnewydd, Caernarfon ref: 634    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 16/11/2020 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 16/11/2020

Effective from: 16/11/2020

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Caniatáu y cais yn ddarostyngedig i’r amodau isod:

 

1.      Amser

2.      Cydymffurfio gyda chynlluniau perthnasol a’r holl adroddiadau

3.      Deunyddiau/llechi - manylion yn unol â’r hyn a gytunwyd o dan C19/0994/19/AC

4.      Tirlunio a ffiniau'r safle - manylion yn unol â’r hyn a gytunwyd o dan C19/0994/19/AC, C19/1082/19/RA ac C20/0226/19/RA

5.      Priffyrdd CEMP - manylion yn unol â’r hyn a gytunwyd o dan C19/0994/19/AC

6.      Draenio

7.      Bioamrywiaeth a rheoli effeithiau amgylcheddol - manylion yn unol â’r hyn a gytunwyd o dan C19/0994/19/AC

8.      Archaeoleg - manylion yn unol â’r hyn a gytunwyd o dan C19/1082/19/RA

9.      Cynllun Rheolaeth Adeiladu

10.   Tynnu hawliau datblygu cyffredinol oddi ar y tai fforddiadwy

11.   Tynnu hawliau datblygu cyffredinol oddi ar blotiau 14, 15, 16, 17 (gan gynnwys gosod ffenestri ychwanegol a ffenestri to)

12.    Cytuno gwydr afloyw i ffenestr llofft sydd ar gefn plot 14 a chytuno dull agor

13.   Enw Cymraeg i’r stad a’r tai

14.   Manylion ac amserlen gosod offer o fewn y llecyn agored.

15.   Cytuno ar drefniadau sicrhau tai fforddiadwy. - manylion yn unol â’r hyn a gytunwyd o dan C19/0994/19/AC

 

Nodyn

SUDS


16/11/2020 - Application No C20/0350/42/DT - Fferm Cae Rhug Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Pwllheli ref: 633    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 16/11/2020 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 16/11/2020

Effective from: 16/11/2020

Penderfyniad:

Yr ymgeisydd wedi tynnu’r cais yn ôl

 


16/11/2020 - Application No C20/0070/39/DT - Ty Wiggins, 12 Lôn Cernyw, Bwlchtocyn, Pwllheli ref: 632    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 16/11/2020 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 16/11/2020

Effective from: 16/11/2020

Penderfyniad:

Gohirio er mwyn paratoi fideo a lluniau ychwanegol o’r ystâd a’r safle

 


16/11/2020 - Cais Rhif C20/0607/42/DT - Garth Hudol Rhodfa'r Môr, Nefyn, Pwllheli ref: 631    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 16/11/2020 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 16/11/2020

Effective from: 16/11/2020

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD gwrthod y cais

 

Rhesymau:

 

  • Estyniad sylweddol yn newid gwedd ac edrychiad y presennol gan gael effaith andwyol ar ei gymeriad.
  • Agosatrwydd yr estyniad arfaethedig yn cael effaith andwyol/niweidiol ar fwynderau'r cyfochrog (Ceris) drwy dywyllu’r ffenestri ochr

 


22/10/2020 - YMDDIHEURIADAU ref: 610    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/10/2020 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/11/2020

Effective from: 22/10/2020

Penderfyniad:

Dim i’w nodi

 


12/11/2020 - WELSH LANGUAGE STANDARDS AND THE COUNCIL'S WELSH LANGUAGE POLICY ref: 618    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Iaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/11/2020 - Pwyllgor Iaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/11/2020

Effective from: 12/11/2020

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad

 


12/11/2020 - ETHOL CADEIRYDD ref: 615    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Iaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/11/2020 - Pwyllgor Iaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/11/2020

Effective from: 12/11/2020

Penderfyniad:

Etholwyd y Cynghorydd Elin Walker Jones yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn am y cyfnod 2020/21

 


12/11/2020 - AN OVERVIEW OF THE IMPACT OF COVID 19 ON SERVICES AND ACTIVITIES HELD THROUGH THE MEDIUM OF WELSH ref: 617    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Iaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/11/2020 - Pwyllgor Iaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/11/2020

Effective from: 12/11/2020

Penderfyniad:

-       Derbyn yr adroddiad gan ddatgan diolch i’r Swyddogion Iaith am eu holl waith dros y cyfnod

-       Ysgrifennu llythyr at y Comisiynydd Iaith yn datgan pryder nad oes modd i staff Cyngor Gwynedd gyfrannu trwy’r Gymraeg bob amser mewn cyfarfodydd rhithiol a drefnir gan sefydliadau allanol oherwydd nad ydynt yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer cyfarfodydd rhithiol.

-       Ysgrifennu llythyr at Gwmni Microsoft yn eu hannog i ddarparu cyfieithu ar y pryd i gyfrwng Teams

-       Derbyn diweddariad ar waith yr Is grŵp Cenedlaethol sydd yn trafod materion technoleg gwybodaeth yn y cyfarfod nesaf

 


12/11/2020 - ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 616    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Iaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/11/2020 - Pwyllgor Iaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 12/11/2020

Effective from: 12/11/2020

Penderfyniad:

Etholwyd y Cynghorydd Cai Larsen yn Is-gadeirydd y Pwyllgor hwn am y cyfnod 2020/21

 


09/11/2020 - ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU 2019/20 ref: 614    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Gwnaed yn y cyfarfod: 09/11/2020 - Pwyllgor Safonau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 09/11/2020

Effective from: 09/11/2020

Penderfyniad:

Cymeradwyo’r adroddiad blynyddol i’w gyflwyno i’r Cyngor llawn ar 3 Rhagfyr, yn ddarostyngedig i ychwanegu:-

·         paragraff yn nodi bod rôl gan bob cyngor, a phob aelod o bob cyngor, i arddel a hyrwyddo safon uchel o ymddygiad yn llygaid y cyhoedd, ac i herio ymddygiad amhriodol, boed yr Ombwdsmon yn ymwneud â’r mater ai peidio.

·         cyflwyniad a rhagair gan y Cadeirydd a’r Swyddog Monitro.