Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Aml-leoliad - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon / Rhithiol ar Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

COFNODION pdf eicon PDF 473 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr, 2022 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CWESTIYNAU pdf eicon PDF 248 KB

Ystyried unrhyw gwestiynau y rhoddwyd rhybudd priodol ohonynt o dan Adran 4.19 y Cyfansoddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADOLYGIAD BLYNYDDOL - POLISI TAL Y CYNGOR 2023/24 pdf eicon PDF 267 KB

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion.  

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyo argymhelliad y Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion i fabwysiadu’r Polisi Tâl ar gyfer 2023 / 24.

 

8.

CYNLLUN CYNGOR GWYNEDD - 2023-28 pdf eicon PDF 126 KB

Cyflwyno adroddiad Arweinydd y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mabwysiadu Cynllun Cyngor Gwynedd 2023-28.

 

9.

STRATEGAETH CYFALAF 2023/24 (YN CYNNWYS STRATEGAETH BUDDSODDI A BENTHYCA) pdf eicon PDF 544 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a chymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2023/24

 

10.

CYLLIDEB 2023/24 pdf eicon PDF 270 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

1. Cymeradwyo’r argymhellion a gyflwynwyd gan y Cabinet, sef:-

 

(a) Sefydlu cyllideb o £317,880,310 ar gyfer 2023/24 i’w ariannu drwy Grant Llywodraeth o £227,842,930 a £90,037,380 o incwm o’r Dreth Cyngor (sy’n gynnydd o 4.95% ar dreth anheddau unigol).

 

(b) Sefydlu rhaglen gyfalaf o £67,780,150 yn 2023/24 i’w ariannu o’r ffynonellau a nodir yn Atodiad 4 i’r adroddiad.

 

2.  Nodi fod yr Aelod Cabinet dros Gyllid, drwy daflen benderfyniad dyddiedig 6 Ionawr 2023, wedi cymeradwyo cyfrifiad y symiau a ganlyn ar gyfer y flwyddyn 2023/24 yn unol â’r rheoliadau a luniwyd dan Adran 33 (5) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (“Y Ddeddf”):-

 

(a) 56,182.77 yw’r swm a gyfrifwyd fel Sylfaen drethiannol Gwynedd yn unol â’r Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y Dreth Cyngor) (Cymru) 1995 fel y’i diwygiwyd fel ei sylfaen Dreth Cyngor am y flwyddyn.

 

(b) Rhan o ardal y Cyngor – Sylfaen drethiannol Cymuned –

 

Aberdaron

    608.85

 

Llanddeiniolen

       1,871.98

Aberdyfi

    1,195.87

Llandderfel

   523.58

Abergwyngregyn

      126.33

Llanegryn

     172.23

Abermaw (Barmouth)

    1,285.44

Llanelltyd

     323.96

Arthog

      709.28

Llanengan

  2,586.58

Y Bala

      805.47

Llanfair

     369.71

Bangor

    4,268.54

Llanfihangel y Pennant

     257.09

Beddgelert

      348.15

Llanfrothen

     241.18

Betws Garmon

      145.50

Llangelynnin

     469.53

Bethesda

    1,695.61

Llangywer

     154.57

Bontnewydd

      462.48

Llanllechid

     361.11

Botwnnog

      485.84

Llanllyfni

  1,455.91

Brithdir a Llanfachreth

      467.94

Llannor

     930.15

Bryncrug

      346.51

Llanrug

  1,151.24

Buan

      236.07

Llanuwchllyn

     330.26

Caernarfon

    3,699.26

Llanwnda

     820.41

Clynnog Fawr

      493.91

Llanycil

     218.04

Corris

      324.86

Llanystumdwy

     936.33

Criccieth

      995.98

Maentwrog

     318.33

Dolbenmaen

      659.77

Mawddwy

     389.38

Dolgellau

    1,300.53

Nefyn

  1,678.16

Dyffryn Ardudwy

      870.27

Pennal

     245.61

Y Felinheli

    1,196.12

Penrhyndeudraeth

     822.10

Ffestiniog

    1,855.12

Pentir

  1,300.28

Y Ganllwyd

        90.22

Pistyll

     282.17

Harlech

      876.70

Porthmadog

  2,277.83

Llanaelhaearn

      480.92

Pwllheli

  1,833.57

Llanbedr

      365.94

Talsarnau

     362.74

Llanbedrog

      847.20

Trawsfynydd

     519.28

Llanberis

      793.84

Tudweiliog

     502.47

Llandwrog

    1,063.40

Tywyn

  1,779.26

Llandygai

    1,029.59

 

Waunfawr

     566.22

 

 

sef y symiau a gyfrifwyd fel symiau Sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer y flwyddyn ar gyfer tai annedd yn y rhannau hynny o’i ardal lle bo un eitem arbennig neu fwy’n berthnasol.

 

3. Bod y symiau a ganlyn yn cael eu cyfrifo yn awr gan y Cyngor ar gyfer y flwyddyn 2023/24 yn unol ag Adrannau 32 i 36 o’r Ddeddf:-

                       

(a)   

£505,479,830

Sef cyfanswm y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodwyd yn Adran 32(2)(a) i (e) o’r Ddeddf (gwariant gros).

 

(b)   

£185,199,940

Sef cyfanswm y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif ar gyfer yr eitemau a nodwyd yn Adran 32(3)(a) i (c) o’r Ddeddf (incwm).

 

(c)   

£320,279,890

Sef y swm sy’n cyfateb i’r gwahaniaeth rhwng cyfanswm 3(a) uchod a chyfanswm 3(b) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 32(4) o’r Ddeddf, fel ei ofynion cyllideb ar gyfer y flwyddyn (cyllideb net).

 

(ch)

£227,347,266

Sef cyfanswm y symiau y mae’r Cyngor yn amcangyfrif y byddant yn daladwy yn ystod y flwyddyn i’w gronfa ar gyfer cyfan o’r Dreth Annomestig Genedlaethol a Grant Cynnal Refeniw, llai amcangyfrif o’r gost i’r Cyngor o ryddhad dewisol o’r dreth annomestig a ganiateir.

 

(d)   

£1,654.11

Sef y swm yn 3(c) uchod llai’r swm yn 3(ch) uchod,  ...  view the full Penderfyniad text for item 10.

11.

STRATEGAETH CYFRANOGIAD pdf eicon PDF 299 KB

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mabwysiadu’r Strategaeth Cyfranogiad.

 

12.

CALENDR PWYLLGORAU 2023/24 pdf eicon PDF 106 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democratiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mabwysiadu’r Calendr Pwyllgorau ar gyfer 2023/24.

 

13.

YMATEBION I RYBUDDION O GYNNIG BLAENOROL pdf eicon PDF 153 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth:-

 

(i)            Llythyrau gan Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru a Chadeirydd (Grŵp Rheoli PGAB) a Phrif Gomisiynydd y Gwasanaethau Ambiwlans mewn ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Llio Elenid Owen i gyfarfod 1 Rhagfyr 2022 o’r Cyngor ynglŷn â dyfodol canolfannau Ambiwlans Awyr Cymru yn Ninas Dinlle a’r Trallwng.

(ii)          Llythyrau gan Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DU ac Avanti West Coast mewn ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Huw Rowlands i gyfarfod 1 Rhagfyr 2022 o’r Cyngor ynglŷn â gwella gwasanaethau trenau yng Ngwynedd.

(iii)         Llythyr gan Ddirprwy Weinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru mewn ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Elfed Wyn ap Elwyn i gyfarfod 1 Rhagfyr, 2022 o’r Cyngor ynglŷn ag ail-agor rheilffyrdd Cymru.

 

Dogfennau ychwanegol: