Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

GWEITHREDU PENDERFYNIADAU Y PWYLLGOR pdf eicon PDF 319 KB

Ystyried yr adroddiad, er gwybodaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad

 

Nodyn:

 • Angen trafod rôl statudol y Pwyllgor yng nghyd-destun trefn gwynion y Cyngor

 

5.

DIWEDDARIAD AR ADRODDIADAU SYDD WEDI EU CYHOEDDI YN DDIWEDDAR GAN ARCHWILIO CYMRU pdf eicon PDF 224 KB

 

I ystyried a derbyn yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

 • Derbyn yr adroddiad ac ymateb y rheolwyr i argymhellion ‘Trefniadau ar gyfer ymateb i Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021
 • Cyflwyno adroddiad ymhen 6 mis i ddiweddaru’r Pwyllgor ar drosglwyddo swyddogaethau Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i is-bwyllgor grymusol Cydbwyllgor Corfforedig y Gogledd fel bod modd symleiddio llywodraethu ac osgoi dyblygu rhwng y ddau gorff
 • Derbyn yr adroddiad ac ymateb y rheolwyr i argymhellion ‘’Diweddariad ar Gynnydd Datgarboneiddio

 

6.

ARGYMHELLION A CHYNIGION GWELLA ADRODDIADAU ARCHWILIO ALLANOL pdf eicon PDF 115 KB

I ystyried yr adroddiad a’r camau gweithredu grëwyd mewn ymateb i argymhellion adroddiadau archwilio allanol yn cael eu gwireddu.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

 • Derbyn yr adroddiad a nodi’r wybodaeth bod trefniadau priodol yn eu lle er mwyn sicrhau bod cynigion gwella sydd yn codi o adroddiadau archwilio yn cael eu gwireddu

 

Nodyn:

 • Bod ‘wedi ei gwblhau’ yn golygu un o ddau beth yn yr ‘allwedd i’r casgliadau’ – angen amlygu pa un sydd yn berthnasol i gasgliadau’r cynigion / argymhellion hynny sydd ‘wedi ei gwblhau’.

 

7.

ARBEDION 2023/24 pdf eicon PDF 256 KB

I graffu’r wybodaeth cyn i’r Cabinet ystyried cymeradwyo’r Cynllun Arbedion yn ei gyfarfod ar Chwefror y 14eg

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

 • Bod y broses o adnabod yr arbedion wedi bod yn heriol
 • Bod camau rhesymol, o dan amgylchiadau heriol, wedi eu cymryd i lunio’r Cynllun Arbedion
 • Bod yr arbedion a gynigiwyd yn rhesymol a chyraeddadwy
 • Bod y risgiau a’r goblygiadau’r penderfyniad yn glir
 • Bod yr adroddiad yn ddigonol i alluogi’r Cabinet i wneud penderfyniad ar y Cynllun Arbedion yn ei gyfanrwydd
 • Cyflwyno sylwadau o’r drafodaeth ar yr adroddiad i’r Cabinet eu hystyried wrth drafod Arbedion 2023/24 yn eu cyfarfod 14/2/23

 

Nodyn:

 • Bod angen amlygu’r risg o beidio cyflawni cynlluniau yn well
 • Bod angen amlygu na fydd effaith yr arbedion yn cael effaith anwastad ar draws y Sir

 

8.

CYLLIDEB 2023/24 pdf eicon PDF 259 KB

Ystyried yr adroddiad a chraffu’r wybodaeth cyn i’r Cabinet argymell cyllideb 2023/24 i’r Cyngor llawn

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

 • Derbyn yr adroddiad gan nodi’r cynnwys
 • Derbyn priodoldeb ariannol y cynigion a’r risgiau perthnasol
 • Cyflwyno sylwadau o’r drafodaeth ar yr opsiynau i’r Cabinet eu hystyried wrth drafod Cyllideb 2023/24 yn eu cyfarfod 14/2/23

 

9.

STRATEGAETH GYFALAF 2023/24 (YN CYNNWYS STRATEGAETHAU BUDDSODDI A BENTHYG) pdf eicon PDF 544 KB

I dderbyn gwybodaeth, ystyried unrhyw risgiau sy’n codi o’r strategaeth cyn cyflwyno i’r Cyngor llawn ei dderbyn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

10.

CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2022/23 pdf eicon PDF 467 KB

I ystyried y cynnydd yn erbyn Cynllun Archwilio Mewnol 2022/23

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 • Derbyn yr adroddiad gan nodi’r cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun Archwilio 2022/23

 

11.

CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 686 KB

Derbyn yr adroddiad, sylwebu ar y cynnwys a chefnogi’r gweithrediadau sydd eisoes wedi’u cytuno gyda’r gwasanaethau perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 • Derbyn yr adroddiad
 • Cefnogi gweithrediadau sydd eisoes wedi eu cytuno gyda’r gwasanaethau perthnasol
 • Cais am ddiweddariad o Archwiliad Diogelwch Tacsis (lefel sicrwydd cyfyngedig)
 • Bod angen cyfeirio’r mater o ddiffyg gweithredu gweithdrefnau rheolaethol mewn Cartrefi Gofal i’r Pwyllgor Craffu Gofal