Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Council Offices, Caernarfon LL55 1SH and Virtually via Zoom. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhodri Jones  01286 679556

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeiydd ar gyfer 2024-2025.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2024-2025.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Llio Elenid Owen yn Is-gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn 2024/25.

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

6.

COFNODION pdf eicon PDF 148 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 18 Ebrill 2024 fel rhai cywir. 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYFLWYNO ADRODDIAD YMGYSYLLTU CYHOEDDUS: CYFNOD YMGYSYLLTU RHYBUDD CYFARWYDDYD ERTHYGL 4 pdf eicon PDF 226 KB

I graffu’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgysylltu cyhoeddus ac ymateb y Cyngor i’r sylwadau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

(i)    Derbyn yr adroddiad ac argymell i’r Cabinet y dylid cadarnhau’r Cyfarwyddyd Erthygl 4.

(ii)  Gofyn i’r Aelod Cabinet Amgylchedd gyfleu’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y drafodaeth i’r Cabinet.

 

8.

CLWYF GWYWIAD YR ONNEN pdf eicon PDF 198 KB

I roi diweddariad ar raglan waith archwilio a thrin clwyf gwywiad yr onnen ac ar weithgareddau’r tîm yn gyffredinol.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

(i)             Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y drafodaeth.

(ii)            Bod y Pwyllgor yn ystyried blaenoriaethu’r mater i’w graffu yn ystod 2025/26.

 

9.

BLAENRAGLEN PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU 2024/25 pdf eicon PDF 260 KB

I gyflwyno rhaglen waith ddrafft y Pwyllgor ar gyfer 2024/25 i’w mabwysiadu.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mabwysiadwyd rhaglen waith y Pwyllgor Craffu Cymunedau ar gyfer 2024/25.