Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Einir Rh Davies  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol

3.

MATERION BRYS

I ystyried unrhyw eitemau sydd yn fater brys ym marn y Cadeirydd.

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 223 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 18 Hydref, 2022 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

5.

DIWEDDARIAD AR FATERION RHEOLAETHOL A GWEITHREDOL YR HARBWR pdf eicon PDF 326 KB

Cyflwyno adroddiad Rheolwr Masnachol Hafan a Harbwr Pwllheli

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi a derbyn yr adroddiad a chytuno i’r Aelod Cabinet godi mater y Ddeddfwriaeth Newydd o Amgylch Badau Dwr Personol gyda y Gymdeithas Llywodraeth Leol.

 

6.

TREFNIADAU Y DYFODOL

I drafod Trefniadau y Pwyllgor i’r Dyfodol

Penderfyniad:

Derbyn safbwynt y Cyngor Llawn (yn ei gyfarfod 2/12/21) ynglŷn â threfniadau y dyfodol ar gyfer cyfarfodydd pwyllgorau ffurfiol.

 

7.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Nodi y cynhelir cyfarfod nesaf Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ar 10 Hydref 2023 (yn ddarostynedig ar gymeradwyaeth y Cyngor Llawn).