Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Eitem 4: Hugh Owen, Allan Jones, Laura Jones, Caroline Thomas a Ceinwen Williams

Eitem 5: Aelod Lleol – Cynghorydd Nia Jeffreys

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Cofnod:

Dim i’w nodi.

3.

MATERION BRYS

Cofnod:

Dim i’w nodi.

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO - Parc Teulu Gelli Gyffwrdd pdf eicon PDF 164 KB

GELLI GYFFWRDD, LÔN LLWYN, Y FELINHELI, BANOGR, GWYNEDD LL56 4QN

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003, caniatawyd y cais gan ystyried y sylwadau a wnaed; ac yn unol gyda'r cyfaddawd ar oriau o adloniant rheoledig a ganiateir a gytunwyd rhwng Swyddog  Gwarchod y Cyhoedd a’r ymgeisydd.

 

Y mesurau a gynigir gan yr ymgeisydd yn adran M o’r cais i’w cynnwys fel amodau.

 

Gweithgareddau Trwyddedadwy

 

Dramau

Dan Do

Dydd Sul – Dydd Sadwrn 10:00 - 22:00

Awyr Agored

Dydd Sul – Dydd Sadwrn 10:00 - 18:00

 

Cerddoriaeth Fyw

Dan do

Dydd Sul – Dydd Sadwrn 10:00 - 22:00

Awyr Agored

Dydd Sul – Dydd Sadwrn 10:00 - 18:00

 

Perfformiadau Dawns:

Dan Do

Dydd Sul – Dydd Sadwrn 10:00 - 22:00

Awyr Agored

Dydd Sul – Dydd Sadwrn 10:00 - 18:00

 

 

 

Ffilmiau:

Dan do

Dydd Sul -Dydd Sadwrn 10:00 - 22:00

Awyr Agored

Dydd Sul -Dydd Sadwrn 10:00 - 18:00

 

Cerddoriaeth Wedi ei Recordio

Dan do

Dydd Sul – Dydd Sadwrn 10:00 - 22:00

Awyr Agored

Dydd Sul – Dydd Sadwrn 10:00 - 18:00

 

Cyflenwi Alcohol Ac ar oddi ar yr Eiddo

Dydd Sul – Dydd Sadwrn 10:00 - 22:00

      

 

Cofnod:

Parc Teulu Gelli Gyffwrdd, Lôn Llwyn, Y Felinheli, Gwynedd LL56 4QN

 

Eraill a wahoddwyd:

 

·        Andrew Baker – Ymgeisydd - Parc Teulu Gelli Gyffwrdd

·        Simon Dale - Parc Teulu Gelli Gyffwrdd

 

·        Ffion Muscroft (Swyddog Gwarchod y Cyhoedd)

·        Elisabeth Williams (Swyddog Trwyddedu, Heddlu Gogledd Cymru)

 

·        Nest Griffths – Preswylydd Lleol

·        Stephen Watson-Jones – Preswylydd Lleol

·        Karen Jones – Preswylydd Lleol 

·        Andy Hemmings – Preswylydd Lleol 

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

a)                         Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais am drwydded eiddo ar gyfer Parc Teulu Gelli Gyffwrdd, Lôn Llwyn, Y Felinheli, Gwynedd, gan yr ymgeisydd Mr Andrew Baker, Rheolwr Cyffredinol. Eglurwyd bod Parc Teulu Gelli Gyffwrdd yn gyrchfan poblogaidd i ymwelwyr yng Ngwynedd a’r safle yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau yn ogystal â llety glampio.

 

Gwnaed y cais i gael caniatâd i werthu alcohol (cynnyrch lleol mewn poteli) gyda phrydau yn eu bwyty ar y safle yn ogystal â gwerthu poteli cynnyrch lleol yn y siop anrhegion. Ategwyd bod y llety glampio yn agored i westeion 7 niwrnod yr wythnos o ddechrau mis Ebrill hyd at ddiwedd mis Hydref.

 

Yn ogystal â gwerthu alcohol ar ac oddi ar yr eiddo 10:00 tan 22:00, chwarae cerddoriaeth fyw ac wedi ei recordio, dramâu a ffilmiau, perfformiadau dawns (dan do ac awyr agored) hefyd tan 22:00, 7 niwrnod yr wythnos, roedd y cais hefyd yn datgan bwriad trefnu perfformiadau a dramâu dan do ac awyr agored mewn ardal theatr tu allan, a hynny'n rheolaidd drwy gydol y flwyddyn (yn bennaf yn ystod y tymor prysuraf ond hefyd y cyfnod sy'n arwain at y Nadolig) ar gyfer gwesteion glampio ac aelodau o'r gymuned, o fis Chwefror tan fis Hydref. Nodwyd y byddai ‘amplifier’ yn cael ei ddefnyddio ar gyfer adloniant o'r fath.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd nad oedd gan Heddlu Gogledd Cymru na’r Gwasanaeth Tân wrthwynebiad i’r cais, ond derbyniwyd sylwadau i’r cais gan Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd ar sail pryderon nad oedd digon o wybodaeth yn y cais yn amlygu na fyddai’r amcan niwsans cyhoeddus yn cael ei danseilio. Yn ychwanegol, derbyniwyd naw o lythyrau ac e-byst gan drigolion lleol yn gwrthwynebu mewn perthynas ar amcanion Trwyddedu Diogelwch y Cyhoedd, Niwsans Cyhoeddus a Gwarchod Plant Rhag Niwed. Roedd eu sylwadau / pryderon yn cyfeirio at gynnydd mewn traffig; byddai cerddoriaeth fyw / wedi ei recordio hyd 22:00 yn achosi niwsans cyhoeddus; gall plant gael gafael ar alcohol ar y safle; byddai’r rhai hynny sydd wedi yfed alcohol ar y safle yn debygol o adael ar droed a hynny ar hyd ffordd gul a pheryglus iawn.

 

O ganlyniad, roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell caniatáu y cais yn unol â’r cyfaddawd a gytunwyd gyda’r ymgeisydd.

 

b)                         Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·        Cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 4.

5.

CAIS AMRYWIAD TRWYDDED EIDDO - Clwb Llyn Bach pdf eicon PDF 154 KB

Clwb Llyn Bach, Heol yr Wyddfa, Porthmadog, LL49 9DF

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

 

PENDERFYNIAD: Yn unol a’r Deddf Drwyddedu 2003, ac wedi ystyried y sylwadau a dderbyniwyd, GWRTHODWYD y cais am y rhesymau canlynol -  

 

·         Nid oes unrhyw fesurau wedi eu hargymell yn rhan M sydd yn argyhoeddi’r Awdurdod Trwyddedu na’r Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd fod posib rhoi mesurau mewn lle i reoli ardrawiad sŵn yn y lleoliad hwn sydd wedi ei amgylchynu gyda eiddo preswyl.

·         Bod cwyn wedi ei dderbyn am  sŵn miwsig a sŵn cwsmeriaid ar yr eiddo trwyddedig yn ddiweddar

·         Er bod swyddog Gwarchod y Cyhoedd wedi hysbysu’r  ymgeisydd  o’r bwriad i wrthwynebu’r cais ar sail yr amcan trwyddedu o atal niwsans cyhoeddus; ni dderbyniwyd unrhyw ymateb gan yr ymgeisydd , neu unrhyw awgrym o gyfaddawd

·         Byddai’n fwy priodol i’r ymgeisydd fod yn cyflwyno rhybuddion digwyddiadau dros dro er mwyn ceisio darganfod os oes modd rheoli sŵn o ddefnydd yr ardd gwrw ar gyfer gweithgareddau trwyddedig.

 

Cofnod:

Cae Llyn Bach, Heol yr Wyddfa, Porthmadog LL49 9DF

 

Eraill a wahoddwyd:

 

·        Mr John Lewis Roberts (ymgeisydd)

·        Mared Llwyd (Arweinydd Tîm Gwarchod y Cyhoedd (Rheolaeth Llygredd a Thrwyddedu)

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

a)    Adroddiad yr Adran Trwyddedu

 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Trwyddedu yn manylu ar gais i amrywio trwydded Clwb Llyn Bach, Heol Yr Wyddfa, Porthmadog i ychwanegu gwerthu alcohol o adeilad bach sydd wedi ei leoli tu allan ( i gefn y prif adeilad) ar gyfer gweithgareddau trwyddedig pan fydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ar adegau prysur. Nodwyd bod y Clwb yn un ar gyfer aelodau yn bennaf; yn cynnwys bar ac ardal patio / gardd gwrw; gyda thrwydded eiddo yn hytrach na thystysgrif clwb.

 

Gofynnwyd am yr hawl i gael chwarae cerddoriaeth fyw ac wedi ei recordio hyd at 01:00 bob dydd yn ogystal â pherfformiadau dawns, ac unrhyw weithgaredd tebyg megis comediwyr ‘standup’, tu mewn a thu allan, 7 diwrnod yr wythnos, ond fod adloniant rheoledig, gan gynnwys cerddoriaeth a dawnsio, yn dod i ben tu allan am 23:00. Er nad oedd cynnydd yn yr oriau gweithgareddau trwyddedig o’i gymharu â’r drwydded gyfredol, roedd yr ymgeisydd yn ceisio'r hawl i gynnal gweithgareddau trwyddedig y tu allan i’r eiddo hyd at 23:00. Y bwriad oedd gwerthu alcohol o’r ‘hatch’ yn y bar allanol tan 23:30, cau'r ardd gwrw am 00:00; gan ofyn i gwsmeriaid symud i mewn i’r adeilad. Gofynnwyd am ganiatâd i gomedïwr berfformio tu mewn yn ogystal â thu allan tan 01:00, er yn nodi yn rhan M y cais fod y llecyn allanol yn cau am 00:00.

 

Nodwyd bod gan Swyddogion yr Awdurdod Trwyddedu tystiolaeth ddigonol bod y cais wedi ei gyflwyno yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003 a’r rheoliadau perthnasol.

 

Tynnwyd sylw at yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. Nodwyd nad oedd gan Heddlu Gogledd Cymru na’r Gwasanaeth Tân wrthwynebiad i’r cais, a derbyniwyd sylw gan Cyngor Tref Porthmadog nad oedd ganddynt wrthwynebiad cyn belled a bod y gweithgareddau yn cael eu cyfyngu i du mewn i’r adeilad ac nid tu allan. Derbyniwyd gwrthwynebiad i’r cais gan Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd ar sail pryderon y byddai’r amcan trwyddedu o atal niwsans cyhoeddus yn cael ei danseilio oherwydd y bwriad i gynnal gweithgareddau trwyddedig tu allan i’r eiddo gydag adloniant rheoledig yn cael ei ganiatáu yn yr awyr agored tan 23:00, a bar allanol  tan 23:30.

 

Amlygwyd bod disgwyliad i ymgeiswyr ddarparu gwybodaeth fanwl gyda’r cais i ganiatáu i’r Awdurdod Trwyddedu benderfynu os yw'r mesurau a gynigir yn ddigonol i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu yn yr ardal leol. Adroddwyd nad oedd unrhyw fanylion o’r camau arfaethedig y bwriedir eu cymryd i liniaru effaith sŵn ar drigolion cyfagos yn ystod digwyddiadau lle cynhelir adloniant wedi cael eu cyflwyno gan yr ymgeisydd yn yr achos yma. 

 

O ganlyniad, roedd yr Awdurdod Trwyddedu yn argymell gwrthod y cais.

 

b)       Wrth ystyried y cais dilynwyd y drefn ganlynol-:

·        Cyfle i Aelodau’r is-bwyllgor ofyn cwestiynau i gynrychiolydd y Cyngor.

·        Ar ddisgresiwn y Cadeirydd,  ...  gweld y cofnod llawn ar gyfer eitem 5.